URE rozpoczyna proces prekwalfikacji przed tegorocznymi aukcjami OZE

20 sierpnia 2020, 16:00 Alert

W związku z planowanym ogłoszeniem przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, organ administracji przypomina, że podmioty zainteresowane udziałem w aukcyjnym systemie wsparcia mogą składać dokumenty niezbędne do prekwalifikacji.

Fot. Bartłomiej Sawicki

Prekwalifikacja

Możliwość aplikowania o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, czy uzyskania potwierdzenia przyjęcia deklaracji, nie jest powiązana z publikacją ogłoszenia aukcji przez prezesa URE. Z doświadczenia URE wynika, że przedsiębiorcy często błędnie zakładają, że dokumenty te można składać dopiero po ogłoszeniu aukcji. Prowadzi to do kumulacji postępowań administracyjnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie aukcji, wydłużając tym samym proces prekwalifikacji do systemu aukcyjnego. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji

Wytwórcy energii elektrycznej w tzw. nowych lub istniejących instalacjach odnawialnego źródła energii, zainteresowani udziałem w systemie aukcyjnym, są zobowiązani do złożenia odpowiednio wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

Instalacje nowe

Zgodnie ustawą OZE, prezes URE wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji lub odmawia jego wydania, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia. Co istotne, termin ważności zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania zaświadczenia (przy czym termin ważności zaświadczenia nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentów, wymóg ten dotyczy w szczególności: warunków przyłączenia, umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz pozwolenia na budowę).

Wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji jest możliwe w dowolnie wybranym przez wytwórcę terminie, niezależnie od terminu ogłoszonych aukcji, z zastrzeżeniem, że wytwórca zobowiązany jest wysłać wniosek w terminie obiektywnie umożliwiającym jego weryfikację. W przypadku potrzeby uzyskania kolejnego zaświadczenia dla tej samej instalacji odnawialnego źródła energii, wniosek o jego wydanie może zostać złożony przed upływem terminu ważności pierwotnego zaświadczenia.

Instalacje istniejące

Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE (w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed pierwszym lipca 2016 roku), posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej, który zamierza przystąpić do aukcji, składa do prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji.

Zgodnie z ustawą OZE, prezes URE potwierdza przyjęcie deklaracji o przystąpieniu do aukcji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania albo, jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 71 ust. 1-3 tej ustawy, zwraca ją wytwórcy.

Składanie deklaracji o przystąpieniu do aukcji również jest możliwe w dowolnie wybranym przez wytwórcę terminie, niezależnie od terminu ogłoszenia aukcji, z zastrzeżeniem, że wytwórca zobowiązany jest złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym przeprowadzenie jej weryfikacji, a w szczególności przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w terminach wynikających z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki

Producenci OZE będą mieli więcej czasu na realizację zobowiązań z aukcji