Ustawa o zapasach z ułatwieniami magazynowania

13 lipca 2017, 07:15 Alert
Podziemny Magazyn Gazu w Kossakowie PGNiG energetyka gaz
Podziemny Magazyn Gazu w Kossakowie fot. PGNIG

Senat zaakceptował nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu. Minister Naimski – nie ma obaw, że po wprowadzeniu w życie tej ustawy, koniecznej dla bezpieczeństwa energetycznego, ceny pójdą w górę.

Senatorowie wczoraj (12 lipca 2017 r.) na 43 posiedzeniu Izby rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw ( z dnia 16 lutego 2007). Nowelizacja wprowadziła też pewne zmiany w ustawie Prawo energetyczne. Projekt ustawy został przedłożony przez Radę Ministrów. Sejm uchwalił akt na poprzednim posiedzeniu ( 7 lipca).

Najważniejszym celem ustawy jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do odbiorców. Nowela wprowadza także ułatwienia dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu. Przewiduje, że od 1 października 2017 r. importerzy gazu, którzy obowiązkowe zapasy utrzymują poza granicami kraju, muszą mieć zarezerwowane – w celu zapewnienia zdolności ich przesyłu do Polski w razie kryzysu energetycznego – ciągłe zdolności przesyłowe na interkonektorach. Te zdolności mają umożliwić przesłanie całości zapasów w każdych warunkach do kraju w ciągu maksimum 40 dni. Nie wolno ich  wykorzystywać w celach handlowych czy innych. Zapasów nie muszą tworzyć przedsiębiorstwa obrotu i importerzy, którzy do 5 sierpnia 2017 r. złożą wniosek o cofnięcie koncesji lub oświadczenie o zaprzestaniu importu gazu.

W ramach nowelizacji ustawy Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzyskał uprawnienia, niezbędne sprawowania kontroli i nadzoru nad realizacją obowiązku magazynowania gazu. Włącznie z karami za nie przestrzeganie obowiązków nałożonych ustawą na podmioty obowiązane do utrzymywania zapasów gazu.

Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne sygnalizowane przez uczestników rynku w stosunku do obowiązującego prawa tak, aby w nowym sezonie magazynowym możliwe było utrzymywanie zapasów obowiązkowych na nowych zasadach.

Do Senatu ustawa została przekazana tego samego dnia, w którym została uchwalona ( 7 lipca) .Termin rozpatrzenia przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r. Marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (10 lipca). Po obradach (12 lipca) Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W senackiej debacie zgłaszano obawy, że nałożenie wymienionych w ustawie obowiązków na importerów spowoduje podwyżki cen gazu dla odbiorców końcowych i bardzo obciąży drobne przedsiębiorstwa gazowe. Odpowiedział prezentujący uzasadnienie noweli mnister Piotr Naimski  pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej: po wprowadzeniu obowiązkowych zapasów gazu w ub.r. analiza poziomu cen na Towarowej Giełdzie Energii dowodzi, że ceny gazu nie zdrożały. Nie ma więc podstaw do obaw, że po wprowadzeniu w życie obecnej ustawy ceny pójdą w górę.

Naimski też, że podkreślił, że Prezes URE będzie kontrolował realizację obowiązku utrzymywania zapasów gazu za granicą na podstawie umów na magazynowanie i przesył.

W głosowaniu Senat przyjął wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowało 71 senatorów,  za wnioskiem było 53, przeciw – 0, wstrzymało się 18 senatorów. 29 nie brało udziału w głosowaniu.

Obecnie ustawa będzie oczekiwać na podpis Prezydenta RP.

Teresa Wójcik