Czy farmy wiatrowe zagrażają ludziom? Resort zbada czy ustawa odległościowa ma uzasadnienie

1 czerwca 2020, 14:00 Alert

Ministerstwo rozwoju ogłosiło przetarg na przygotowanie raportu oraz usługi-doradczo konsultacyjne w zakresie określania stopnia oddziaływań elektrowni wiatrowych na ludzi oraz warunków ich lokowania w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Farma wiatrowa Taurona w Zagórzu. Fot. Tauron
Farma wiatrowa Taurona w Zagórzu. Fot. Tauron

Ministerstwo bada wpływ wiatraków

Celem realizacji przedmiotu usługi,  która posłuży rozwojowi inwestycji w zrównoważoną energetykę w obszarze lądowej energetyki wiatrowej. Celem prac jest optymalizacja procesu budowy lokalnych elektrowni wiatrowych na lądzie, rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru oraz  zmniejszenie kosztów inwestycyjnych poprzez udoskonalenie narzędzi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko i otoczenie.

W ramach realizacji zadania, Wykonawca:

 1. dokona analizy możliwych rodzajów oddziaływań powodowanych przez funkcjonowanie elektrowni wiatrowych na zdrowie człowieka, uwzględniając prawdopodobieństwo faktycznego ich wystąpienia oraz zakres dolegliwości dla zdrowia ludzkiego, a w szczególności:
 1. oddziaływania akustyczne: w zakresie słyszalnym (hałas mechaniczny i aerodynamicznym) i niesłyszalnym (infradźwięki)
 2. migotania światła (efekt migotania cienia, również efekt stroboskopowy) i refleksy świetlne,
 3. promieniowanie elektromagnetyczne,
 4. wibracje i drgania,
 5. odpadanie lub miotanie oderwanymi częściami elektrowni, w tym śmigłami, kawałkami lodu, zmrożonego śniegu lub innymi odłamkami;
 6. zagrożenie w przypadku awarii elektrowni wiatrowej, np. systemu hamowania, rozpadu elektrowni wiatrowej lub pożaru, np. w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz rozniecenia pożaru w otoczeniu.

Ponadto Wykonawca

 1. dokona szczegółowego przeglądu aktualnej literatury naukowej, międzynarodowej i krajowej, dotyczących oddziaływań i zagrożeń związanych z elektrowniami wiatrowymi (w tym zespołami elektrowni wiatrowych) na zdrowie człowieka w zależności od ich natężenia oraz odpowiednich dopuszczalnych norm w tym zakresie, w szczególności z okresu po wejściu w życie Ustawy, w tym także odniesie się do:
 2. opracowania Grzegorza Pojmańskiego pt. „Opinia dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych”);
 3. opracowania Barbary Lebiedowskiej pt. „Farma wiatrowa jako sąsiad społeczności wiejskiej. Oddziaływania akustyczne farm wiatrowych”;
 4. raportów Najwyższej Izby Kontroli dot. przygotowania i realizacji inwestycji elektrowni i farm wiatrowych z 2014 (np. str. 21-24) i 2016 (str. 21-23);
 5. stanowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczące elektrowni wiatrowych

Dodatkowo,

 1. dokona przeglądu najlepszych praktyk, dopuszczalnych norm i metodyk funkcjonujących w  szczególności w innych krajach Unii Europejskiej, mających na celu mitygację efektów oddziaływań, o których mowa w pkt. 1, w zakresie:
 2. wyznaczania minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych, jak również sposobów ich wyznaczania,
 3. wyznaczania poziomu oddziaływań hałasu i infradźwięków generowanych przez elektrownie wiatrowe, oraz wyznaczonych norm tym zakresie,
 4. badań nasilenia migotania światła (efekt migotania cienia, również efekt stroboskopowy) i refleksów świetlnych, generowanych przez elektrownie wiatrowe oraz wyznaczonych norm w tym zakresie,
 5. badań promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez elektrownie wiatrowe oraz wyznaczonych norm w tym zakresie.

Wykonawca ma również dokonać przeglądu krajowych przepisów prawnych i wytycznych w celu ich dostosowania do wyników przeprowadzanych badań. Wykonawca musi również przygotować zestaw dobrych praktyk, oraz określić dopuszczalny dla zdrowia poziom oddziaływań w tym: Oddziaływania akustycznego, migotania światła, promieniowania elektromagnetycznego, wibracje i drgania, uszkodzenia mechaniczne turbin, zagrożeń zewnętrznych np. pożarów.

Wykonawca zadania ma też ustalić sposoby ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków oddziaływania farm wiatrowych na środowiska np. poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zaproponuję zmianę aktów prawnych, które zmiany wymagają.

Termin realizacji zadania został określony na 10 tygodni od momentu podpisania umowy. Oferty można nadsyłać do 5 czerwca do godz. 15:00.

Ministerstwo Rozwoju/Mariusz Marszałkowski

Skrzypczyk: Komu polskie wiatraki nie w smak?