UTK: bezpieczeństwo pasażerów – pociągi PKP Intercity niemieszczące się na peronach

19 sierpnia 2015, 19:15 Infrastruktura

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dokonał szczegółowej kontroli pociągów spółki PKP Intercity: TLK 54250 Wydmy, relacji Łeba – Racibórz z wagonami relacji Hel – Racibórz oraz EIC 4510 Klimczok, relacji Bielsko Biała – Gdynia Główna.

W wyniku podjętych działań Prezes UTK stwierdził następujące nieprawidłowości:

 • niedostosowanie liczebności drużyny konduktorskiej pociągu do specyfiki odcinka linii oraz potrzeb wynikających z zapewnienia właściwego standardu obsługi i bezpieczeństwa podróżnych,
 • brak możliwości obserwacji pociągu podczas odjazdu ze stacji,
 • eksploatowanie pojazdów kolejowych bez ważnego świadectwa sprawności technicznej,
 • eksploatowanie pojazdów z niesprawnymi blokadami drzwi bocznych,
 • eksploatowanie pojazdów z niesprawną pneumatyką drzwi między wagonami,
 • brak wody w toaletach wagonów.

1-10025

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości naruszają przez przewoźnika kolejowego następujące przepisy prawa:

 • ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

1-10026

1-10024

Wyniki działań:

 • Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP Intercity przepisów związanych z bezpieczeństwem pasażerów i ruchu kolejowego,
 • Prezes UTK decyzjami administracyjnymi wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa i komfortu podróżowania,
 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych pociągach przewoźnika i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK zobowiązał przewoźnika do natychmiastowego usuwania stwierdzanych (w szczególności przez drużyny pociągowe) nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie systemowych działań mających na celu stworzenie rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości.

1-10027

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.

1-10028

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego