UTK: Colas Kruszywa ukarane za eksploatowanie bocznic kolejowych bez świadectw bezpieczeństwa

4 grudnia 2015, 08:15 Alert

(UTK)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na Colas Kruszywa sp. z o.o., użytkownika bocznic kolejowych, kary pieniężne za prowadzenie działalności bez świadectw bezpieczeństwa. Przedsiębiorca prowadził działalność bez wymaganych uprawnień na bocznicach: „Mały Jawor” odgałęziającej się w stacji Jawor od linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica, „Rogoźnica II” odgałęziającej się w stacji Rogoźnica od linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica oraz „Wilcza Góra” odgałęziającej się od linii kolejowej nr 342 Jerzmanice Zdrój – Wilków Złotoryjski.

Kary pieniężne zostały nałożone na podstawie:

ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. Ten dokument potwierdza zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a wspomnianej ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez świadectwa bezpieczeństwa, a także ten, który taką działalność bez świadectwa bezpieczeństwa prowadził w przeszłości. Ust. 2 tego przepisu stanowi, że za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z ww. wymienionych przepisów Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Celem działań Prezesa UTK jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego między innymi na terenie bocznic kolejowych oraz eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych.