UTK: Nieprawidłowości w użytkowaniu infrastruktury kolejowej na Śląsku

17 września 2015, 13:15 Alert

W wyniku kontroli bocznicy kolejowej użytkowanej przez Centralę Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM w Zabrzu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził liczne nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało m.in. na:

  • użytkowaniu bocznicy kolejowej bez ważnego dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa,
  • nieprawidłowym prowadzeniu dokumentacji dozorowania bocznicy kolejowej,
  • nieprawidłowym utrzymaniu urządzeń sterowania i nawierzchni torowej,
  • nieprawidłowym utrzymaniu przejazdów kolejowych,
  • niewłaściwym prowadzeniu rejestru pojazdów.

W wyniku działań Prezes UTK nakazał:

  • natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości,

Decyzje Prezesa UTK podlegały rygorowi natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego