Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję Prezesa UTK w zakresie stosowania przez PKP Intercity S.A. bezprawnych praktyk, naruszających zbiorowe interesy pasażerów

10 sierpnia 2015, 11:30 Infrastruktura

Wyrokiem z 7 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi PKP Intercity S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 3 marca 2015 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UTK z 9 grudnia 2013 r., w przedmiocie stwierdzenia stosowania przez PKP Intercity S.A. bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, oddalił w całości skargę przewoźnika, jako nieuzasadnioną.

Należy przypomnieć, że w toku postępowania administracyjnego stwierdzono, że PKP Intercity S.A. nie zapewniła podróżnym należytej obsługi w zakresie systemu sprzedaży i rezerwacji miejsc w pociągach, co jest niezgodne z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Jak wynika z ustaleń Prezesa UTK system sprzedaży i rezerwacji miejsc wykorzystywany przez spółkę był niewydolny i nie spełniał należycie swojej funkcji. Zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy świadczy o tym, że wykorzystywany przez PKP Intercity system przydzielał – w ramach rezerwacji – oddzielne miejsca podróżnym, pomimo, że uprzednio zgłosili oni chęć lub konieczność odbycia podróży wspólnie. Dochodziło między innymi do sytuacji, w których system przydzielał np. osobie niepełnosprawnej miejsce w innym przedziale niż jej opiekunowi. Zdarzały się również sytuacje, w których stosowany przez spółkę system, przydzielał rodzicowi i dziecku miejsca w różnych wagonach.

W przeprowadzonym postępowaniu, jako rozwiązanie niezapewniające pasażerom należytej obsługi, Prezes UTK zakwalifikował stosowany przez PKP Intercity S.A. sposób rezerwacji miejsc dla pasażerów podróżujących na podstawie biletów długookresowych. Pasażerowie podróżujący na podstawie biletów okresowych, jeżeli chcieli mieć zagwarantowane miejsce w danym pociągu, zobowiązani byli za każdym razem do odbioru dokumentu rezerwacyjnego w kasie biletowej. Konieczność pobierania biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia, na każdy dzień podróży oddzielnie, była rozwiązaniem uciążliwym dla pasażerów i niepraktycznym. W konsekwencji dla pasażera oznaczało to konieczność odbioru nawet kilkudziesięciu biletów dodatkowych do biletu zasadniczego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, podzielił argumenty Prezesa UTK, uznając, że PKP Intercity S.A. dopuściła się bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, poprzez niezapewnienie podróżnym należytej obsługi w zakresie systemu sprzedaży i rezerwacji miejsc w pociągach.

Sąd podzielił również stanowisko Prezesa UTK, że wyznaczając termin na usunięcie stwierdzonych w decyzji nieprawidłowości, nie miał obowiązku określenia, na czym mają polegać czynności naprawcze podjęte przez PKP Intercity S.A., ponieważ to na przewoźniku ciąży obowiązek podjęcia wszelkich czynności i doboru środków niezbędnych do usunięcia naruszenia.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego