UTK przeprowadzi kontrolę w spółkach kolejowych

4 lipca 2016, 15:45 Alert

(Urząd Transportu Kolejowego)

Z uwagi na zauważalnie dużą liczbę wypadków i incydentów w ruchu kolejowym z udziałem przedsiębiorców zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz wśród małych i średnich przewoźników, Prezes UTK podjął decyzję przeprowadzeniu kontroli ponad 20 firm branży kolejowej.

Ich działalność została poddana analizie przez zespół powołany do spraw monitorowania bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. Zespół analizował dane otrzymane od przewoźników, w tym wskaźniki bezpieczeństwa odniesione do wykonanej pracy przewozowej oraz liczbę zaistniałych wypadków i incydentów podczas inwestycji
i remontów.

W wyniku analiz podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli wybranych przedsiębiorców. Wytypowano tę grupę podmiotów, u których wystąpiły najniższe wskaźniki bezpieczeństwa oraz u których odnotowano częste występowanie wypadków i incydentów.

W ciągu maja i czerwca br. w wybranych firmach przeprowadzono kompleksowe kontrole. Działania obejmowały funkcjonowanie całego systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa dotyczących poprawnego stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem. Dotychczas w trzech przypadkach stwierdzone naruszenia dały podstawę do podjęcia kroków zmierzających do cofnięcia certyfikatu spółkom:

  • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o.;
  • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej;
  • MAJKOLTRANS sp. z o.o.

Nieprawidłowości polegały w szczególności na: nieprawidłowym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, skutkującym brakiem określenia adekwatnych środków kontroli ryzyka, a w konsekwencji brakiem możliwości monitorowania ich skuteczności, niespełnieniu wymogów organizacyjnych i technicznych dotyczących eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych, brakiem zarządzania zmianami zachodzącymi w systemie zarządzania bezpieczeństwem,
nieustalaniu odpowiednich celów w zakresie bezpieczeństwa, brakiem nadzoru nad kwalifikacjami pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych, brakiem zgłoszeń i rejestracji wypadków, incydentów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń, a przez to ominięcie ich badania i analizowania, co uniemożliwia identyfikowanie mechanizmów powodujących ich występowanie i podejmowanie działań mogących je wyeliminować. niewdrażaniu zaleceń krajowego organu bezpieczeństwa.

Z uwagi na stwierdzone naruszenia oraz wynikające z nich potencjalnie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w stosunku do kilku przedsiębiorców Prezes UTK podjął działania w sprawie cofnięcia certyfikatów bezpieczeństwa.

Certyfikat bezpieczeństwa to dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej i świadczenia usług trakcyjnych.

Cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa uniemożliwia prowadzenie dotychczasowej działalności przewozowej.