Zapytaliśmy energetykę o to, w jaki sposób chce ujarzmić OZE w 2022 roku

23 lutego 2022, 07:00 Alert

Portal BiznesAlert.pl zapytał polskie spółki zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej o to, jakie inwestycje w sieci dystrybucyjne planują w 2022 roku. Są one niezbędne do ujarzmienia nowych mocy ze źródeł odnawialnych masowo powstających w Polsce.

Inwestycje Enea Operator

– Inwestycje spółki ukierunkowane są na realizację największych wyzwań (celów strategicznych) stojących przed Eneą Operator w najbliższych latach. Przede wszystkim związanych z poprawą wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej, zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz przygotowaniem struktury sieci do dwukierunkowego przepływu energii w związku z dynamicznym rozwojem generacji rozproszonej i prosumentów. Na poprawę wskaźników niezawodności składają się inicjatywy związane z rozwojem i odtworzeniem posiadanej infrastruktury, ukierunkowane na przebudowę sieci i jej automatyzację oraz rozwój sieci inteligentnych (smart grid). Plany inwestycyjne w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu to przede wszystkim rozbudowa sieci wysokiego napięcia. Nasze działania inwestycyjne to również przyłączanie nowych odbiorców, w tym wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz związana z tym budowa nowych fragmentów sieci oraz modernizacja i odtworzenie istniejącego majątku. Są to także działania związanie z ciągłą poprawą jakości usług i wzrostem zapotrzebowania na moc. Wyzwaniem, do którego również się przygotowujemy jest masowa wymiana liczników, na liczniki zdalnego odczytu (tzw. inteligentne) – podała Enea Operator.

– W związku z dynamicznym rozwojem generacji rozproszonej, a tym samym na coraz bardziej aktywną rolę dotychczasowych odbiorców zmieniających się w aktywnych uczestników rynku elektroenergetycznego tj. prosumentów, planowane zamierzenia inwestycyjne spółki w tym obszarze uwzględniają również nowelizację ustawy Prawo energetyczne mówiące o obowiązku zainstalowania liczników zdalnego odczytu (LZO) do 31 grudnia 2028 roku u co najmniej 80 procent odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV. Wszystkie realizowane inwestycje wpisują się więc w cele strategiczne przyjęte do realizacji przez spółkę, a wynikające ze spełniania obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego, nałożonych przez przepisy prawa, koncesję na świadczenie usług dystrybucji oraz regulacje taryfowe PURE – podała spółka.

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja odpowiedział z kolej, że w 2022 roku planuje przeznaczyć nakłady inwestycyjne na przyłączenie nowych obiektów (w tym źródeł OZE), poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz elastyczności pracy sieci elektroenergetycznej, a także dostosowanie sieci do rozwoju rynku OZE. – Będziemy kontynuować działania związane ze zmianą topologii i technologii sieci w szczególności średniego napięcia w kierunku większego udziału sieci kablowej średniego napięcia oraz rozwojem sieci w kierunku smart (w tym zabudowę liczników inteligentnych) – podała spółka w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

Energa Operator

Energa Operator podaje, że plan inwestycyjny Energa-Operator ukierunkowany jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych stanowiących element realizacji ustawowych zobowiązań Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynikających w szczególności z:

a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami,

b) Strategii Regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) na lata 2016-2020″, (Regulacji jakościowej w latach 2016-2020) oraz nowelizacji tej regulacji na lata 2018-2025,

c) Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, z późniejszymi zmianami,

d) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, z późniejszymi zmianami,

e) Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z późniejszymi zmianami,

f) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 roku ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych – tzw. kodeks NC ER.

– Dokumenty te wskazują kluczowe wyzwania organizacyjne i inwestycyjne dla OSD na 2022 rok – podaje spółka. Plan inwestycyjny na 2022 rok zakłada realizację inwestycji związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej, a także zapewnia realizację następujących zadań:

a) rozwój sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć WN, SN i nN w celu zapewnienia możliwości obsługi zwiększonych przepływów w sieci i przyłączeń nowych instalacji wytwórczych, w szczególności Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),

b) zachowanie sprawności sieci i urządzeń, w tym szczególności w zakresie utrzymania wskaźników ciągłości zasilania i strat sieciowych oraz dostosowywania sieci nN do rosnącej liczby mikroinstalacji,

c) wsparcie rozwoju elektromobilności, w zakresie rozbudowy sieci w celu przyłączania infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,

d) dostosowanie sieci do wymagań Kodeksów Sieciowych (NC ER),

e) rozwój infrastruktury inteligentnego opomiarowania, w związku ze zmianą w dniu 21 maja 2021 roku zapisów w Prawie Energetycznym, obowiązkami wynikającymi ze zmiany od 1 stycznia 2021 roku zapisów w Ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy w Polsce i obsługi opłaty mocowej oraz Ustawy o z dnia 20 lutego 2015 roku o Odnawialnych Źródłach Energii,

f) rozbudowę systemów informatycznych wspierających działalności OSD, w celu dostosowania tych systemów do obowiązujących wymagań prawnych i regulacyjnych oraz aktualnych potrzeb biznesowych Spółki,

g) dostosowanie obiektów do wymogów ochrony środowiska.

Michał Perzyński