font_preload
PL / EN
Alert 9 marca, 2018 godz. 10:30   
KOMENTUJE: Bartłomiej Sawicki

Morska poprawka ulży wiatrakom na morzu

Hornsea Project morskie farmy wiatrowe offshore One turbiny wiatrowe OZE

Po pojawieniu się zagranicznego inwestora w projekcie morskich farm wiatrowych oraz „zwrotu energetycznego” Polskiej Grupy Energetycznej w stronę m.in. morskich farm wiatrowych ,kolei przyszła na rząd. Po posiedzeniu Rady Ministrów, na której przyjęto projekt, opublikowano nową wersję noweli. Pozwala ona na start w aukcjach projektów morskich farm wiatrowych, które nie mają jeszcze pozwolenia na budowę.

„Morska poprawka”

Z treści nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wynika, że do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone kopie takich dokumentów: warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych instalacji odnawialnego źródła energii, prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji, z wyłączeniem jednak instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu. To kluczowa zmiana w porównaniu do poprzedniej wersji projektu.

W przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu potrzebne będzie także prawomocne pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej i ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oprócz tego wymagane będzie dla wszystkich projektów OZE także harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii albo oświadczenie o zrealizowaniu inwestycji, a także schemat instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji.

Okres ważności dokumentów w dniu ich złożenia nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Apel, odmowa, zmiana

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej wnioskowała na etapie konsultacji społecznych o wprowadzenie zmian legislacyjnych niezbędnych do rozwoju morskich farm wiatrowych obejmujących zmianę zapisu w ustawie o OZE dopuszczającego do aukcji posiadające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie pozwolenie na budowę. Dotyczyła ona morskich farm wiatrowych. Wówczas, jak wynika z dokumentów, uwaga nie została przyjęta. Zdaniem resortu, brak wyjątku dla morskich farm wiatrowych nie stanowił bariery dla instalacji wykorzystującej energię wiatru na morzu. Jednak po posiedzeniu rządu 6 marca, kiedy Rada Ministrów przyjęła dokument, wprowadzono „morską poprawkę”.

Pozwolenie na budowę to zwyczajowo ostatni etap przygotowania projektów. Wiąże się to jednak z kosztami. Ryzyko jest większe w przypadku OZE, zwłaszcza kapitałochłonnych jak morskie farmy wiatrowe. Bez gwarancji zbytu, trudno będzie takie finansowanie uzyskać. Dzięki wygranej w aukcji łatwiej będzie o finansowanie inwestycji. Zgodnie z „morską poprawką” pozwolenia budowę będzie wymagane dopiero po wygranej aukcji.

Skok na Bałtyk. Zwrot energetyczny w Polsce?

Tydzień przełomu

Na początku marca Polenergia, podpisała przedwstępną umowę zbycia 50 proc. udziałów w spółkach zależnych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III, realizujących budowę morskich farm wiatrowych o mocy 1200 MW. Umowa została zawarta z Grupą Statoil. Łączna cena transakcji wynosi 27,5 miliona euro. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej planowane jest na na lata 2023–2026.

W środę podczas konferencji wynikowej Polskiej Grupy Energetycznej,  podkreśliła, że biorąc pod uwagę uwarunkowania regulacyjne, jak i technologiczne, będzie skłaniać się ku realizacji scenariusza niskoemisyjnego.  Grupa chciałaby do 2030 r. zbudować 2,5 GW mocy na Bałtyku. Inwestycje PGE to trzy projekty Baltica, które są w dyspozycji grupy.

Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Nowe otwarcie dla energetyki wiatrowej w Polsce?