160,6 mln euro na 96 nowych projektów ochrony środowiska od KE

23 listopada 2015, 08:38 Środowisko
Komisja Europejska

Komisja współfinansuje w ramach programu LIFE projekty na rzecz ochrony środowiska, przyrody i bardziej zrównoważonej gospodarki.

Komisja zatwierdziła pakiet inwestycyjny w wysokości 264,8 mln euro służący wzmocnieniu w Europie ochrony środowiska i przyrody oraz ekologicznego wzrostu gospodarczego. Inwestycje obejmują 96 nowych projektów w 21 państwach członkowskich i są finansowane w ramach LIFE – programu działań na rzecz środowiska. Projekty dotyczą działań w dziedzinie ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. Ich celem jest wspieranie przejścia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu, promowanie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, a także zarządzanie i informowanie w zakresie środowiska. Na dofinansowanie tych projektów UE przekaże 160,6 mln euro.

Komisarz UE do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella stwierdził: „Pieniądze zainwestowane w projekty ochrony środowiska to dobrze wydane środki. Cieszę się, że nasz program LIFE będzie wspierał wiele innowacyjnych projektów, i jestem pewien, że ich wkład będzie istotny. Oprócz działań na rzecz ochrony i wzmocnienia kapitału naturalnego istnieje wiele obiecujących rozwiązań, które przyczynią się do prowadzenia Europy w kierunku niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i zrównoważonej przyszłości. Będziemy uważnie śledzić dokonane postępy i wykorzystywać na szerszą skalę sprawdzone rozwiązania”.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków, którego termin minął w czerwcu 2014 r., Komisja otrzymała 1117 wniosków. 96 projektów spośród nich zakwalifikowano do współfinansowania w ramach trzech części programu.

W ramach 51 projektów LIFE dotyczących środowiska i zasobooszczędności zostaną uruchomione środki w wysokości 103,3 mln euro, z czego UE pokryje 56,2 mln euro. Projekty te obejmują działania w pięciu obszarach tematycznych: powietrze, środowisko i zdrowie, zasobooszczędność, odpady i woda. Prawie połowa tych środków zostanie przeznaczona na 14 projektów dotyczących efektywnego gospodarowania zasobami, co ułatwi Europie przejście na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.

39 projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej przyczyni się do poprawy stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk oraz do realizacji unijnego celu, polegającego na zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej. Ich łączny budżet wynosi 153,9 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 100 mln euro.

6 projektów LIFE dotyczących zarządzania i informacji ma na celu podniesienie świadomości na temat zagadnień związanych ze środowiskiem. Mają one łączny budżet w wysokości 7,5 mln euro, do którego UE wniesie prawie 4,5 mln euro.

Opisy wszystkich 96 projektów można znaleźć w załączniku do tego komunikatu prasowego.

Kontekst

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Program trwa od 1992 r. i do tej pory dofinansowano z niego ponad 4 tys. projektów (w całej UE i w państwach trzecich) o wartości 7,8 mld euro, z czego 3,4 mld euro przeznaczono na ochronę środowiska i klimatu. Aktualnie trwa realizacja około 1100 projektów. Budżet na program LIFE na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld euro w cenach bieżących. LIFE obejmuje podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.

Więcej informacji na temat LIFE

Link do załącznika

http://ec.europa.eu/life

Można również skontaktować się z odpowiednimi organami krajowymi: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Źródło: Komisja Europejska