Rynek czeka na Baltic Pipe. Moce przesyłowe zarezerwowane

31 października 2017, 16:40 Alert

Druga i ostateczna faza Procedury Open Season 2017 potwierdziła zainteresowanie rynku w zakresie przepustowości, która zostanie udostępniona w wyniku realizacji projektu Baltic Pipe. W trakcie tej fazy ww. Procedury uczestnicy rynku potwierdzili wcześniejsze zainteresowanie zgłoszone w trakcie pierwszej fazy, poprzez przedłożenie wiążącej oferty zobowiązującej ich do zawarcia 15-letnich umów na przesył gazu z Morza Północnego, poprzez terytorium Danii, do Polski.

Baltic Pipe - piąty element Korytarza Norweskiego, mat. BiznesAlert.pl

Przeprowadzona przez operatorów polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego – spółki Gaz – System i Energinet procedura Open Season 2017 pozwoliła użytkownikom sieci na zgłoszenie zapotrzebowania potwierdzającego konieczność wybudowania niezbędnej infrastruktury przesyłowej pozwalającej na przesył gazu z Norwegii przez Danię do Polski oraz z Polski do Danii.

Po zakończeniu drugiej fazy Operatorzy przeprowadzili ocenę otrzymanych ofert oraz dokonali ostatecznej alokacji przepustowości, która potwierdziła zainteresowanie rynku przepustowością w ramach projektu Baltic Pipe.
Następnie, zgodnie z wymogami krajowych urzędów regulacji energetyki (URE i DERA), przeprowadzony zostanie przez każdego z Operatorów tzw. test ekonomiczny. Testy ekonomiczne zostaną przeprowadzone w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. Wynik testów ekonomicznych zostanie podany do publicznej wiadomości przez Gaz – System i Energinet.

Zawarcie Umów Przesyłowych w wyniku alokacji dokonanej na podstawie Open Season 2017 zależy od pozytywnego rezultatu Testu Ekonomicznego dla każdego Operatora oraz spełnienia innych warunków określonych w Regulaminie Open Season 2017. Umowy przesyłowe w ramach Procedury Open Season 2017 powinny zostać zawarte najpóźniej do końca stycznia 2018 roku.

W oparciu o pozytywny wynik Procedury Open Season 2017, zarówno Energinet, jak i Gaz – System będą kontynuować działania w ramach projektu w celu umożliwienia pierwszych dostaw gazu w 2022 roku, pod warunkiem, że w 2018 roku podjęta zostanie decyzja o realizacji inwestycji. Prace w ramach projektu realizowane w roku 2017 obejmują uruchomienie procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz dialogu z interesariuszami, jak również ukończenie prac koncepcyjnych i projektowych oraz analiz społeczno-ekonomicznych i finansowych, przeprowadzonych w oparciu o ostateczny wynik Procedury Open Season 2017.

Ostateczna decyzja inwestycyjna, która zostanie podjęta w 2018 roku zależy, m.in. od spełnienia warunków określonych w umowach przesyłowych. W Danii inwestycja wymaga uzyskania zgody Ministra Energii i Klimatu.
Więcej informacji na temat Procedury Open Season 2017 można znaleźć na stronach Gaz – System i Energinet.

Gaz – System