Bogdanka dalej radzi sobie dobrze i chce wydobywać więcej węgla

12 marca 2015, 14:40 Alert
Chodniki Kopalnia Bogdanka
Kopalnia Bogdanka. Fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

(Bogdanka)

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A., wypracowała po 2014 roku solidne wyniki finansowe, pomimo trudnych warunków rynkowych – podaje spółka. Przychody ze sprzedaży w tym okresie przekroczyły 2 mld zł, czyli były wyższe o 6,0% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł blisko 750 mln zł, EBIT sięgnął 362,3 mln zł, a zysk netto: 272,4 mln zł. W samym czwartym kwartale 2014 roku przychody przekroczyły 523 mln zł, EBITDA wyniosła 247,5 mln zł, EBIT: 135,7 mln zł, a zysk netto sięgnął 101,6 mln zł. Spółka kontynuuje działania mające na celu dalszy wzrost efektywności – w efekcie jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia spadł o 12%, w ujęciu realnym, w stosunku do roku 2012.

W IV kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 2,6 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki i oznacza wzrost o 21,5% wobec IV kwartału 2013 roku  (2,1 mln ton). W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w 2014 roku sięgnął 9,2 mln ton, co oznacza wzrost o 10,1% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Do wzrostu produkcji netto przyczyniło się przede wszystkim uruchomienie we wrześniu 2014 roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, który podwoił nominalną wydajność na linii „mokrej” – sięga ona obecnie  2400 ton/h.

Sprzedaż węgla handlowego w IV kwartale sięgnęła 2,3 mln ton, co oznacza wzrost o 13,5% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. W całym 2014 roku sprzedaż osiągnęła poziom 9,2 mln ton, czyli była o 12,5% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej. Osiągnięty poziom wydobycia i realizowana sprzedaż przekładają się na silną pozycję rynkową Spółki. Na koniec 2014 roku udziały rynkowe LW BOGDANKA sięgnęły 16,6% w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce (wobec 14,8% na koniec 2013 roku) i blisko 25% dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej (wobec 19,3% na koniec 2013 roku).

W związku z obecną trudną sytuacją na rynku węgla, Zarząd Spółki podjął decyzję o weryfikacji założeń strategii, tak by dostosować ją do obecnych i spodziewanych w najbliższych latach warunków rynkowych.

Przyjęte założenia produkcyjne na 2015 rok również uwzględniają obecną sytuację rynkową i przewidują sprzedaż węgla na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

 

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po IV kwartale i narastająco w całym 2014 roku przedstawia tabela poniżej:

 

W tys. PLN IV kw. 2014 IV kw. 2013 Zmiana I-IV kw. 2014 I-IV kw. 2013 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 523 224 481 531 8,7% 2 013 568 1 899 830 6,0%
Zysk ze sprzedaży 137 983 125 169 10,2% 379 575 455 799 -16,7%
Rentowność sprzedaży brutto 26,4% 26,0% 1,5% 18,9% 24,0% -21,3%
EBITDA 247 469 206 600 19,8% 749 953 754 941 -0,7%
Rentowność EBITDA 47,3% 42,9% 10,3% 37,2% 39,7% -6,3%
Zysk operacyjny (EBIT) 135 707 117 244 15,7% 362 315 424 803 -14,7%
Rentowność EBIT 25,9% 24,3% 6,6% 18,0% 22,4% -19,6%
Zysk netto roku obrotowego 101 558 104 995 -3,3% 272 352 329 728 -17,4%
Rentowność netto 19,4% 21,80% -11,0% 13,5% 17,4% -22,4%

 

W 2014 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody przekraczające 2 mld zł, czyli o 6,0% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Około 92% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. m.in. Elektrownią „Kozienice” Grupa ENEA S.A., GDF Suez Energia Polska S.A., ENERGA Elektrownią Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A.

2014 rok był dla branży okresem trudnym, ze względu na spadek zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz dużą ilość węgla na zwałach w elektrowniach i kopalniach śląskich. W efekcie wskaźniki rentowności Spółki w całym roku pozostawały pod presją spadku cen węgla do energetyki zawodowej (które na koniec stycznia 2015 były niższe o 17,5% niż ceny na początku 2013 roku).

Na wyniki w 2014 roku miał też wpływ wypracowany poziom uzysku, który wyniósł 66,6% wobec 68,5% w 2013 roku. Było to związane z utrzymującymi się w drugim i trzecim kwartale 2014 r. trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi.

Warto jednocześnie podkreślić wysokie wskaźniki rentowności osiągnięte w samym czwartym kwartale 2014 roku, co związane było z rekordowo wysokim poziomem wydobycia w tym okresie oraz poprawą uzysku w grudniu 2014 roku. W samym czwartym kwartale poziom uzysku wyniósł 66,7%, wobec 66,4% w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stosuje ścisłą kontrolę kosztów. W IV kwartale 2014 roku koszty rodzajowe wzrosły zaledwie o 8,8%, podczas gdy produkcja netto była wyższa o 21,5% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. Działania te przekładają się na utrzymywanie przez Spółkę ponadprzeciętnych dla branży wskaźników finansowych (pomimo trudnej sytuacji rynkowej), czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca w IV kwartale 2014 roku 47,3%, a narastająco w całym roku: 37,2%. Jednocześnie w roku 2014 Spółka uzyskała realny spadek jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia o 12,0% w stosunku do 2012 roku, pomimo trudnych warunków geologicznych w Stefanowie w drugim i trzecim kwartale 2014.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W IV kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 2,56 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki i oznacza wzrost o 21,5% wobec IV kwartału 2013 roku. W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w całym 2014 roku sięgnął 9,2 mln ton, co oznacza wzrost o 10,1% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej (8,4 mln ton).

Do wzrostu produkcji netto przyczyniło się przede wszystkim uruchomienie we wrześniu 2014 roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, który podwoił nominalną wydajność na linii „mokrej” – sięga ona obecnie  2400 ton/h. Na wzrost ten wpływ miało także prowadzenie wydobycia jednocześnie średnio z 4,4 ścian (4 – kombajnowe, 2 – strugowe) oraz wydobycie, od listopada 2014, prowadzone ze ściany 3/VI/385 w Polu Nadrybie – dobre warunki geologiczne pozwoliły na poprawę uzysku w grudniu 2014 r. i osiągnięcie jego najwyższego poziomu w całym roku: 73%.

Sprzedaż węgla handlowego w IV kwartale sięgnęła 2,3 mln ton, co oznacza wzrost o 13,5% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. W całym 2014 roku sprzedaż osiągnęła poziom 9,2 mln ton, czyli była o 12,5% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska. W 2014 roku wykonano 29,8 km chodników wobec 28,6 km rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,2%. W samym IV kwartale 2014 wykonano 5,7 km chodników (wobec 7,4 km w tym samym okresie 2014 roku).

Stan zapasów węgla na poziomie 306 tys. ton na koniec grudnia 2014 roku (czyli wyższy o 41,7% od odnotowanego na koniec grudnia 2013 roku) odpowiadał w przybliżeniu 10-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z harmonogramem dostaw do klientów.

KONCESJE

W 2014 r. Spółka otrzymała koncesje na rozpoznanie złoża w obszarach Ostrów i Orzechów oraz koncesję na wydobycie w obszarze K-3 (ok. 19 mln ton zasobów operatywnych).

Spółka kontynuuje starania o koncesję wydobywczą w obszarze K6-K7 – 12 grudnia 2014 roku została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Środowiska w sprawie odmowy udzielenia koncesji.

Jednocześnie rozpoczęto prace mające na celu przekształcenie koncesji rozpoznawczej na koncesję wydobywczą ze złóż Ostrów i Orzechów, co pozwoli na zagospodarowanie ok. 400 mln ton zasobów operatywnych. Złoża te są najbardziej perspektywiczne ze względu na ilość zasobów i możliwość szybkiego rozpoczęcia eksploatacji z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury powierzchniowej i dołowej Pola Bogdanka i Nadrybie.