Konfederacja Lewiatan krytykuje propozycję dalszego mrożenia cen energii

22 kwietnia 2024, 15:45 Alert

Konfederacja Lewiatan wyraziła swoje głębokie niepokojenie wobec proponowanych przez polski rząd przepisów regulujących ceny energii elektrycznej po 30 czerwca 2024 roku. W komunikacie skierowanym do Minister Klimatu i Środowiska, pani Pauliny Hennig-Kloska, organizacja wskazała na niezgodność tych propozycji z prawem Unii Europejskiej.

W szczególności Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na zapisy dotyczące tzw. cen maksymalnych, które miałyby zostać wprowadzone w nowym akcie prawnym o bonie energetycznym oraz zmianach w innych ustawach (UD44). Zdaniem Konfederacji, wprowadzenie mechanizmu cen maksymalnych jest sprzeczne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944, która zakazuje stosowania takich cen w sprzedaży energii elektrycznej do konsumentów i mikroprzedsiębiorstw.

Dodatkowo, Konfederacja Lewiatan podkreśla, że proponowane przepisy mogą prowadzić do nierównego traktowania konsumentów. Od sierpnia 2024 roku konsumenci będą mieli możliwość zawarcia umowy sprzedaży energii z tzw. ceną dynamiczną, ponosząc ryzyko rynkowe zmiany ceny energii. W tym samym czasie inni konsumenci, objęci ochroną w formie cen maksymalnych, nie będą musieli się tym martwić.

Organizacja ostrzega również, że niezgodne z prawem UE przepisy mogą skutkować wszczęciem postępowania przez Komisję Europejską przeciwko Polsce i nałożeniem kar finansowych. Konfederacja Lewiatan wyraża również niezadowolenie z faktu braku konsultacji publicznych w sprawie projektu UD44. Zdaniem organizacji, brak konsultacji jest sprzeczny z deklaracjami rządu o prowadzeniu otwartego dialogu ze wszystkimi interesariuszami.

Konfederacja Lewiatan / Mateusz Gibała

PGE Energetyka Kolejowa otrzymała certyfikat przewoźnika kolejowego