Kaczyński: Projekt ustawy tworzącej FTE powinien zostać poddany analizie

4 listopada 2021, 13:00 Alert

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego projekt ustawy tworzącej Fundusz Transformacji Energetyki powinien zostać poddany analizie uwzględniającej obecną sytuację Polski w Unii Europejskiej oraz mechanizmy dystrybucji środków.

Jarosław Kaczyński. Fot. Piotr Drabik/Flickr
Jarosław Kaczyński. Fot. Piotr Drabik/Flickr

Kaczyński o Funduszu Transformacji Energetyki

Wicepremier  zgłosił uwagę do projektu zmiany Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

– Projekt ustawy powinien być poddany analizie uwzględniającej obecną sytuację Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a także mechanizmy dystrybucji środków, z uwzględnieniem spraw personalnych i zagrożeń lobbystycznych – zauważył Jarosław Kaczyński .

Projekt przewiduje utworzenie państwowego funduszu celowego – Funduszu Transformacji Energetyki – do którego trafią pieniądze ze sprzedaży 40 procent puli uprawnień do emisji CO2. Zadaniem nowego funduszu będzie wsparcie modernizacji, dywersyfikacji lub zrównoważonej transformacji sektora energetycznego. FTE ma zacząć funkcjonować od 2022 roku.

Projektowana nowelizacja przewiduje też stworzenie organu doradczego, którym będzie Rada Konsultacyjna FTE. W jej skład wchodzić będzie po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez: ministra właściwego ds. aktywów państwowych; ministra właściwego ds. energii; ministra właściwego ds. finansów publicznych; ministra właściwego ds. klimatu; Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z projektem obsługę finansową FTE zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt wskazuje też przedsięwzięcia, które będą mogły skorzystać ze wsparcia ze środków Funduszu. Jak wymieniono, w szczególności mają to być inwestycje z zakresu: energetyki jądrowej; OZE; sieci przesyłowych i dystrybucyjnych; wysokosprawnej kogeneracji i  efektywnych systemów ciepłowniczych; gazowych jednostek wytwórczych; magazynów energii; innowacyjnych technologii; poprawy efektywności energetycznej; sprawiedliwej transformacji; wychwytu i składowania dwutlenku węgla.

-Z finansowania ze środków FTE wyłączone będą przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem stałych paliw kopalnych – podkreślono w OSR projektu. Dodano, że NFOŚiGW będzie mógł udzielać dofinansowania inwestycji w formie pożyczek i dotacji. Przewidziane zostały również dwa tryby finansowania w ramach programów FTE: konkursowy i ciągły.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn