Łazor: TGE będzie miała propozycję dla prosumentów

5 maja 2015, 11:24 Alert

Prezes TGE Ireneusz Łazor na konferencji prasowej 30 kwietnia ocenił, że otwarcie roku było dobre, można to powiedzieć także o wolumenach obrotu zwłaszcza jeśli chodzi o energię elektryczną. Tu obroty wzrosły o 10 proc. Pojawił się obrót wielokrotny, co zwiększa płynność. Najważniejszym wydarzeniem I kw. 2015 r. na giełdowym rynku towarowym było wydanie zgody przez Ministra Finansów na uruchomienie obrotu instrumentami pochodnymi na produkty rozliczane finansowo.  

Na pytanie dziennikarza Biznes Alert.pl prezes Łazor odpowiedział, że  obrót tymi instrumentami  jest w przygotowaniu. Wystartuje prawdopodobnie na przełomie września i października. Uruchomienie tego segmentu giełdowego rynku towarowego wchodzi w zaawansowaną fazę. – Promujemy go wśród inwestorów i widzimy zapotrzebowanie na ten produkt. Uważamy, że zainteresują się nim także instytucje finansowe, zarówno krajowe, jak i z zagranicy, nie tylko  uczestnicy z sektora, członkowie Towarowej Giełdy Energii. Tych ostatnich nam przybywa. Ostatnio do TGE przystąpił Tauron – poinformował szef TGE.

W I kwartale 2015 r. TGE podpisała ponadto umowę z Nasdaq na zakup systemu transakcyjnego. To oznacza nowe rozwiązania technologiczne, które umożliwią obsługę szybko wzrastających wolumenów obrotu, a także rozszerzenie dalszej działalności o inne instrumenty towarowe i pochodne. Na koszty nowego systemu transakcyjnego dla rynku towarowego TGE ma zarezerwowaną znaczącą część z zaplanowanych na 2015 r. nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej GPW. Przewidywana na ten cel kwota wynosi 40 – 60 mln zł.

Jeśli chodzi o energetykę prosumencką – nie jest to skala obrotów odpowiadająca skali TGE, która składa się z rynków hurtowych – zauważył prezes Łazor – Jednakże będziemy starali się zaproponować prosumentom  pewien sposób kupna isprzedaży ich rozproszonego produktu.  Energetyka prosumencka jest krytykowana przez niektórych uczestników rynku jako oferująca autoprodukt z natury rzeczy niestabilny. W każdym razie dla prosumentów nie jest przeznaczony obrót giełdowy lecz inny instrument – sprzedaż przez spółkę zależną.

Przychody ze sprzedaży na rynku towarowym osiągnęły w I kwartale b.r. rekordowy poziom 37,4 mln zł, co oznacza wzrost o 24,3 proc. rok do roku oraz 4,5 proc. kwartał do kwartału. Na koniec marca 2015 r. przychody stanowiły 42,4 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, podczas gdy ich udział wyniósł 34,8% w I kw. 2014 r., a w IV kw. 2014 r. sięgnął 42,6%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Jeśli chodzi o przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym, to w I kw. 2015 r wzrosły one o 14 proc. rdr i spadły o 0,7 proc. kdk  (do 18,5 mln zł.) Spadek ten jest  wypadkową spadku wolumenów obrotu gazem i energią elektryczną w I kw. 2015 r. w porównaniu do IV kw. 2014 r. oraz wzrostu obrotu na rynku praw majątkowych związanego z wysokim wolumenem wystawionych zielonych świadectw, a także z odbudowywaniem rynku świadectw kogeneracyjnych  (po wznowieniu ustawowego wsparcia w 2014 r.).