Milewski: 2015 rok będzie decydujący dla liberalizacji rynku gazu w Polsce

16 grudnia 2014, 15:16 Energetyka

Rok 2014 był przełomowy dla rozwoju rynku gazu w Polsce. Jednak, pomimo, że liberalizacja rynku stała się faktem, jej efekty będą widoczne dopiero w roku 2015 – informuje Hermes Energy Group.

W 2014 roku nastąpiła rozbudowa połączeń międzysystemowych umożliwiających ciągłe i długoterminowe dostawy gazu do Polski z kierunku zachodniego dzięki uruchomieniu z początkiem kwietnia 2014 roku fizycznego rewersu na Gazociągu Jamalskim o zdolności przesyłowej  ok. 2,3 mld m3 gazu rocznie.

Liberalizacji rynku towarzyszyły też czynniki o charakterze makroekonomicznym – m.in. nadpodaż gazu na rynku europejskim – przekładające się na spadek cen gazu na rynkach hurtowych w Europie oraz w Polsce. Zachęciło to spółki obrotu oraz odbiorców końcowych do korzystania z możliwości, jakie oferuje im rynek gazu w Polsce – dzięki fundamentalnemu obniżeniu cen gazu – i umożliwiło osiągnięcie oszczędności w stosunku do cen oferowanych przez podmiot dominujący.

W 2014 roku weszły również w życie przepisy umożliwiające skuteczną zmianę sprzedawcy gazu. Stało się to możliwe dzięki rozdzieleniu działalności sprzedażowej od fizycznego przesyłu i dystrybucji gazu (dwie oddzielne taryfy tj. taryfa obrotowa oraz taryfa dystrybucyjna) i wprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy zagwarantowanej i opisanej na poziomie instrukcji eksploatacji sieci gazowych (odpowiednio IRiESP oraz IRiESD).

Nastąpił wzrost płynności hurtowego rynku gazu prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii, dzięki wprowadzeniu obliga giełdowego dla PGNiG S.A, czyli obowiązku sprzedaży gazu przez PGNiG S.A. za pośrednictwem giełdy gazu jak również dzięki zwiększeniu się liczby aktywnych podmiotów działających na hurtowym rynku gazu w Polsce.

Kolejnym wydarzeniem było wyodrębnienie ze struktur GK PGNiG podmiotu odpowiedzialnego
za sprzedaż detaliczną gazu do odbiorców zużywających mniej niż 25 mln m3 surowca rocznie – nowopowstała spółka PGNiG Obrót Detaliczny przejęła większość odbiorców PGNiG na mocy sukcesji generalnej.

– Miało to ogromne znaczenie dla rozwijającego się hurtowego rynku gazu na TGE. Jednak, mimo, że wolumen zawieranych transakcji wzrósł kilkunastokrotnie, koncentracja po stronie popytu i podaży doprowadziła do wzrostu cen. Był on na tyle znaczący, że wiele firm działających na zachodnich rynkach dostrzegło szansę zysku na zakupie gazu w Niemczech, jego przesyle do Polski i odsprzedaży na TGE. Jednak przy niewystarczających mocach przesyłowych cena przepustowości wzrosła do takiego poziomu, że sprowadzenie gazu z zagranicy nie było opłacalne. – podkreśla Bartosz Milewski Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem Hermes Energy Group S.A.

Do chwili obecnej Prezes URE nie wydał decyzji w sprawie uwolnienia cen gazu w Polsce, co oznacza, że spółki zajmujące się obrotem gazem muszą mieć w dalszym ciągu zatwierdzoną taryfę, umożliwiającą sprzedaż do odbiorców końcowych – bez względu na poziom odbioru przez danego odbiorcę, w której regulowana cena ma charakter ceny maksymalnej.

– Pełna regulacja taryfowa nie hamuje procesów liberalizacji rynku gazu w Polsce. Umożliwia pozyskiwanie nowych odbiorców i możliwość zaoferowania konkurencyjnych warunków, jednakże wiąże się to z nadmiernym wysiłkiem operacyjnym. Zniesienie obowiązku taryfikacji dla określonych grup odbiorców końcowych – naszym zdaniem zużywających powyżej 2,5 mln m3 gazu ziemnego rocznie – ułatwiłoby znacznie prowadzenie działań handlowych. – ocenia Piotr Kasprzak Członek Zarządu ds. Operacyjnych Hermes Energy Group S.A.

Co czeka rynek gazu w przyszłym roku?

Od 1 stycznia 2015 roku rozbudowany zostanie fizyczny rewers na Gazociągu Jamalskim, zwiększający możliwość importu gazu ziemnego z Niemiec – w dodatkowej ilości ok. 3,2 mld m3 rocznie. Ta przepustowość zagwarantuje Polsce zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu i wpłynie na swobodną możliwość zmiany sprzedawcy gazu ziemnego i uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach paliwa gazowego. Pojawią się też kolejne podmioty chętne do działań handlowych na rynku gazu w Polsce (zarówno na rynku detalicznym, jak i hurtowym), co pozytywnie wpłynie na jego rozwój. Konsekwencją będzie urynkowienie cen gazu ziemnego w Polsce i dostosowanie ich do poziomów obserwowanych w Europie Zachodniej, jak również coraz większe zainteresowanie zmianą sprzedawcy ze strony odbiorców końcowych.

– W 2014 roku zauważyliśmy duże zainteresowanie zmianą sprzedawcy gazu ziemnego i wynikających z tego oszczędności. Jednak, ze względu na fakt, że taka możliwość jest dla większości odbiorców zjawiskiem nowym, decyzje o zmianie sprzedawcy zostały odłożone na 2015 rok. Dlatego będzie on rokiem prawdziwych zmian na rynku gazu w Polsce. Moim zdaniem, zmiana sprzedawcy gazu ziemnego obejmie wolumen odzwierciedlający ok. 10-15% rynku gazu w Polsce. – podkreśla Piotr Kasprzak Członek Zarządu ds. Operacyjnych Hermes Energy Group S.A.

Obecny rok był dobrym okresem dla Hermes Energy Group S.A. – Będąc nowym podmiotem na rynku bacznie obserwowaliśmy zmiany zachodzące na rynku gazu w Polsce, nie zawsze korzystne np. biorąc pod uwagę poziomy cen na giełdzie gazu. Jednak w obliczu dynamicznego rozwoju rynku hurtowego, poziomu cen notowanych na giełdach i dużego zainteresowania odbiorców, rozpoczynamy 2015 rok z dużym optymizmem. – podsumowuje Piotr Kasprzak Członek Zarządu ds. Operacyjnych Hermes Energy Group S.A.