Ministerstwo klimatu chce otworzyć rynek dla kolejnych użytkowników systemu elektroenergetycznego

20 sierpnia 2020, 16:45 Alert
giełda

Ministerstwo klimatu przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dotyczy on głównie zasad działania rynku bilansującego.

Potrzeba zmian

Uzasadniając potrzebę zmiany rozporządzenia, resort klimatu zwraca uwagę, że od dnia jego wejścia w życie (czwartego maja 2007 roku) i nowelizacji w 2008 roku, rzeczywistość regulacyjna w obszarze elektroenergetyki uległa drastycznym zmianom. – Wynikały one głównie z polityki Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie energetyki, przede wszystkim przyjętych od tego czasu przepisów, które fundamentalnie zmieniły architekturę regulacyjną sektora energii elektrycznej, przenosząc na poziom prawa unijnego coraz więcej szczegółowych zasad funkcjonowania wytwórców i odbiorców energii elektrycznej oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, które wcześniej były przedmiotem regulacji krajowych, prywatnoprawnych ustaleń lub regulaminów – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nowelizacja dotyczy zasad funkcjonowania rynku bilansującego. Poza kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku bilansującego nowelizacja dotyczy w niewielkim zakresie przepisów dotyczących przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej. Potrzeba nowelizacji w tym zakresie wynika z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów ustawy Prawo energetyczne, a w zakresie wymogów technicznych wobec przyłączanych urządzeń oraz w zakresie połączeń pomiędzy systemami elektroenergetycznymi różnych krajów – do rozporządzenia rynkowego.

Resort klimatu wyjaśnia, że polski rynek bilansujący energii elektrycznej wymaga reformy zarówno ze względu na dostosowanie do wyżej wymienionych wymagań, jak i w szczególności ze względu na zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z decyzji Komisji Europejskiej  – Poland – Planned Polish capacity mechanism oraz z Planu wdrażania reform rynku energii elektrycznej opracowanego zgodnie z  rozporządzeniem rynkowym.

Zakres zmian

W zakresie zmian zasad funkcjonowania rynku bilansującego Projekt przede wszystkim:

  • otwiera możliwość aktywnego uczestnictwa dla kolejnych użytkowników systemu elektroenergetycznego – projekt zrównuje tu status wytwórców, odbiorców końcowych i posiadaczy magazynów energii elektrycznej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup podmiotów;
  • ustanawia nowe zasady w zakresie wyznaczania, obliczania i aktualizowania niektórych, kluczowych cen stosowanych w polskim modelu RB – ceny wymuszonej dostawy i ceny wymuszonego odbioru, a także ceny uruchomienia. Ceny te są obliczane dla każdego rodzaju aktywnego uczestnika, a tam gdzie to było zasadne i możliwe uwzględniano specyfikę danej technologii;
  • rozszerza możliwości tworzenia jednostek grafikowych aktywnych dla różnych technologii;
  • dostosowuje rozwiązania RB do wymogów specyficznych dla jednostek innych niż jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (duzi wytwórcy systemowi);
  • wprowadza zmiany w zakresie zarządzania ograniczeniami.

Plan wdrażania przewiduje reformę rynku bilansującego podzieloną na dwa etapy – pierwszy od pierwszego stycznia 2021 roku oraz drugi od pierwszego stycznia 2022 roku. W świetle ram prawnych wynikających z rozporządzenia rynkowego oraz rozporządzenia EB GL reforma rynku odbywa się w szczególności poprzez opracowanie przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSPe”) zmienionych warunków dotyczących bilansowania, o których mowa w art. 18 rozporządzenia EB GL, a następnie przedłożenie ich prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. Warunki dotyczące bilansowania (zwane dalej „WDB”) pełnią rolę zasadniczego regulaminu funkcjonowania rynku bilansującego, w której zastąpiły dotychczasową instrukcję ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej w części dotyczącej bilansowania. Zatwierdzenie przez prezesa URE zmienionych WDB, dostosowanych do zakresu pierwszego etapu reformy rynku bilansującego, zgodnie z zakresem tego etapu określonym w Planie wdrażania, wymaga jednak zmiany przepisów rozporządzenia, tak aby treść decyzji była zgodna z przepisami zarówno unijnymi jak i krajowymi.

Ogłoszone 19 sierpnia konsultacje projektu, potrwają tylko siedem dni, od daty otrzymania przez podmioty zaproszone do konsultacji pisma ministerstwa klimatu w tej sprawie. Skrócony termin zgłaszania uwag ministerstwo uzasadnia potrzebą jak najszybszego opublikowania nowelizacji, co jest związane jest to z przygotowywaniem przez operatora systemu przesyłowego reformą rynku bilansującego.

RCL/Bartłomiej Sawicki

Pandemia zmniejsza produkcję energii elektrycznej z węgla, a zwiększa jej import