Nowelizacja dotycząca funkcjonowania górnictwa została podpisana przez prezydenta

16 listopada 2021, 17:15 Alert
3469430804_c79b92a6ae_b
Węgiel. Fot. Flickr

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającą wydłużenie możliwości zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń do 2023 roku – poinformowała kancelaria prezydenta.

Zmiany dla górnictwa

– Zgodnie z zawartą w treści uzasadnienia deklaracją, zasadniczym celem ustawy jest wydłużenie okresu zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją kopalń, a także wydłużenie terminu uprawniającego pracowników przedsiębiorstw górniczych do skorzystania z możliwych świadczeń – czytamy w komunikacie.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

Wprowadzone zmiany obejmują:

– przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 roku;

– stworzenie podstaw prawnych do finansowania z dotacji budżetowej likwidacji kopalń, w odniesieniu do których proces ten rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2019 roku lub w okresie od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;

– modyfikację przepisów dotyczących świadczeń przysługujących pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych w okresie likwidacji kopalni lub zakładu górniczego, tj. urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowej odprawy pieniężnej;

– wskazanie, iż ekwiwalent pieniężny należny byłym pracownikom kopalni, którzy byli uprawnienie do bezpłatnego węgla, będzie wypłacany przez ZUS ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest prezes ZUS;

– stworzenie podstaw prawnych do wypłacania pracownikom rent wyrównawczych przyznanych na podstawie prawomocnego wyroku sądu, ugody zawartej przed sądem albo ugody zawartej między kopalnią a pracownikiem lub byłym pracownikiem z dotacji budżetowej;

– określenie zasad finansowania przedsiębiorstwa górniczego, którego podstawowym przedmiotem działalności jest likwidacja kopalń;

– wprowadzenie zwolnienia od podatku obejmującego kwoty jednorazowych odpraw pieniężnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmian sortymentu węgla, którego cena stanowi jeden z parametrów wyliczania wysokości ekwiwalentów pieniężnych dla emerytów i rencistów ze zlikwidowanych kopalń oraz dla osób uprawnionych do bezpłatnego węgla z przedsiębiorstw robót górniczych. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

ISB News/Aleksander Tretyn 

Nadrenia Północna-Westfalia jest gotowa odejść od węgla do 2030 roku