PKN Orlen realizuje działania przeciw korupcji i łapownictwu

22 marca 2019, 17:00 Alert

PKN Orlen realizuje działania przeciw korupcji i łapownictwu. Koncern wdrożył zarządzenie operacyjne wprowadzające „Politykę antykorupcyjną w Grupie Orlen”. Powołano też koordynatora do spraw antykorupcyjnych, który współpracuje z zarządami spółek grup kapitałowej.

Informacje na ten temat koncern przedstawił w opublikowanym ostatnio „Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych Grupy Orlen i PKN Orlen za rok 2018”, w części zatytułowanej „Obszar zagadnień przeciwdziałania korupcji i łapownictwu”.

„Dążymy do zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Grupy Orlen gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy” – podkreślono w tym dokumencie.

Jak poinformował w sprawozdaniu PKN Orlen, „działania z zakresu przeciwdziałania korupcji i łapownictwu” są realizowane tam przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa we współpracy z Biurem Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz Biurem Audytu.

Koncern wyjaśnił przy tym, iż np. Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa odpowiada m.in. za bezpieczeństwo gospodarcze, fizyczne, techniczne oraz teleinformatyczne, opracowanie rozwiązań i standardów, których celem jest poprawa skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz realizację „Polityki antykorupcyjnej w Grupie Orlen”, w tym poprzez monitorowanie procesów biznesowych, a także analizowanie informacji i raportowanie o nieprawidłowościach oraz nadużyciach. Biuro to koordynuje także postępowania karne prowadzone przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, „w których PKN Orlen występuje w jakimkolwiek charakterze”, a także prowadzi zaawansowane analizy bezpieczeństwa oraz kontrole.

„Ze względu na specyfikę zagadnień związanych z przeciwdziałaniem korupcji, nie istnieją i nie zostały zdefiniowane w Grupie Orlen niefinansowe wskaźniki efektywności, które opisywałyby lub mierzyłyby tego typu zjawiska. Celem Grupy Orlen jest całkowita eliminacja przypadków korupcji i łapownictwa” – podkreślono w sprawozdaniu koncernu, które wymienia szereg regulacji i wewnętrznych aktów organizacyjnych obejmujących przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.

Wśród obowiązujących w tym zakresie norm PKN Orlen podaje m.in. „Zasady oraz instrukcje przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Grupie Kapitałowej Orlen”, które „są skierowane do wszystkich pracowników spółek, na wszystkich stanowiskach, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, dokumentami finansowymi bądź uczestniczą realizacji transakcji”. Innym dokumentem są „Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Orlen”, regulujące – jak wyjaśnia koncern – „procesy zarządzania ryzykiem regulacyjnym wynikającym z obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych, z wyłączeniem ryzyk podatkowych”. Spółka wprowadziła również Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości (ASZN), w ramach którego „identyfikowane są potencjalne nieprawidłowości i nadużycia, które mogą być zgłaszane poprzez wskazane kanały informacyjne”.

Według sprawozdania w listopadzie 2018 r. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek „podpisał zarządzenie operacyjne wprowadzające +Politykę antykorupcyjną w Grupie Orlen+”. „Jest to deklaracja realizacji celów biznesowych w sposób transparentny, uczciwy i etyczny. Celem Polityki jest zwiększenie świadomości pracowników, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, a także usprawnienie procedur i nadzoru nad procesami biznesowymi” – wyjaśnił koncern. Jak zaznaczył, „w dokumencie podkreślono znaczenie szkolenia i zwiększania świadomości pracowników oraz odpowiedzialności zarządów spółek za tworzenie warunków do przeciwdziałania i zwalczania korupcji w Grupie Orlen”.

„+Polityka antykorupcyjna Grupy Orlen jest standardem, w którym deklaruje się brak tolerancji dla zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych. To również zobowiązanie do przestrzegania zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich państwach, w których spółki prowadzą działalność biznesową” – podkreślono w sprawozdaniu PKN Orlen. Wspomniano jednocześnie, iż w 2018 r. trwały tam prace nad zarządzeniem „Zasady przyjmowania i wręczania upominków w PKN Orlen” oraz aktualizacją ASZN.

W sprawozdaniu PKN Orlen czytamy też, że w 2018 r. powołany został koordynator do spraw antykorupcyjnych. „Koordynator współpracuje także bezpośrednio z zarządami spółek Grupy Orlen, w których nie ma wydzielonych komórek organizacyjnych do spraw bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem będzie opracowanie i wdrożenie zasad monitorowania bezpieczeństwa procesów biznesowych, zintegrowanej weryfikacji kontrahentów, przyjmowania i wręczania upominków oraz aktualizacja anonimowego systemu zgłaszania nieprawidłowości” – podkreśla dokument.

Według sprawozdania, w ten sposób spełniane są m.in. wymagania prawne wynikające z regulacji Unii Europejskiej oraz obowiązku zachowania należytej staranności standardów antykorupcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych.

W sprawozdaniu PKN Orlen podano, że „w celu minimalizacji wystąpienia ryzyk nadużyć oraz korupcji” wykorzystywany jest tam popularny „Model Trzech Linii Obrony/Prewencji” (ang. Three Lines of Defence), gdzie na pierwszej linii „znajduje się zarządzanie ryzykiem przez pracowników i jednostki biznesowe oraz mechanizmy kontrolne, dotyczące procesów operacyjnych”, a na ostatniej, trzeciej – „audyt i kontrola wewnętrzna, wspierające poprawne funkcjonowanie wskazanych prewencji”.

Sprawozdanie PKN Orlen wyjaśnia, że uzupełnieniem podejmowanych działań „są czynności realizowane przez spółkę Orlen Ochrona, posiadającą odpowiednie umocowanie organizacyjne, jak również niezbędne narzędzia, w tym między innymi możliwość wspierania się usługami wywiadowni gospodarczych i detektywów”. „W domniemanych przypadkach korupcji ma także miejsce ścisła współpraca z organami ścigania, w tym z policją i CBA. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wskazanych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji” – podkreśla dokument.

Polska Agencja Prasowa