PGE EJ 1: Stawiamy na bezpieczeństwo polskiej elektrowni jądrowej

28 października 2015, 07:23 Atom
Rosatom reaktor

Z przeprowadzanych cyklicznie na zlecenie PGE EJ 1 badań opinii publicznej wynika, że dla polskiego społeczeństwa jedną z kluczowych kwestii w projekcie budowy elektrowni jądrowej jest jej bezpieczeństwo. Poziom obaw respondentów jest ściśle związany ze stanem wiedzy na ten temat. Dlatego też 27 października 2015 r., PGE EJ 1 zaprosiła do Wejherowa międzynarodowych ekspertów ds. bezpieczeństwa jądrowego, którzy przedstawili najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

W ramach programu Świadomie o Atomie, PGE EJ 1 propaguje wiedzę o energetyce jądrowej wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych, prezentując różne aspekty funkcjonowania tego sektora. Jak wynika z badań opinii społecznej, obawy odnośnie bezpieczeństwa elektrowni jądrowej maleją wraz ze wzrostem poziomu wiedzy na ten temat.

Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych, w których przewidywana jest budowa elektrowni jądrowej, są szczególnie zainteresowani takimi kwestiami jak możliwość wystąpienia awarii oraz oddziaływanie materiałów radioaktywnych na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. W odpowiedzi na pojawiające się pytania na ten temat, PGE EJ 1 zorganizowała konferencję „Bezpieczna elektrownia to fakt”, do udziału w której zaprosiła przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w regionie. W jej trakcie eksperci z Francji, Finlandii i Polski omówili całokształt przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, które z powodzeniem zapobiegają zdarzeniom radiacyjnym mogącym powstać przy wykorzystywaniu materiałów jądrowych.

Bezpieczeństwo priorytetem już na poziomie planowania

W energetyce jądrowej podstawową i powszechnie stosowaną zasadą jest nadrzędność bezpieczeństwa nad innymi aspektami eksploatacji elektrowni jądrowej. Zasada ta obowiązuje także w polskim projekcie jądrowym. Mimo wczesnego stadium realizacji przedsięwzięcia, PGE EJ 1 już teraz pracuje nad rozwiązaniami, które zagwarantują, że wybudowana w przyszłości elektrownia jądrowa będzie bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska. – Już na etapie opracowania projektu inwestycji, wyboru jej lokalizacji oraz technologii, bezpieczeństwo jest kluczowym parametrem wszystkich podejmowanych przez nas decyzji – zapewnił prezes Jacek Cichosz. – Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że budowana elektrownia będzie „dobrym i odpowiedzialnym sąsiadem” – dodał prezes PGE EJ 1.

Awarie praktycznie niemożliwe

Dzięki systemom różnorakich zabezpieczeń, stosowanych w budowanych dziś elektrowniach jądrowych trzeciej generacji, ryzyko wystąpienia bardzo poważnej awarii wynosi zaledwie 1:400 000 000. Dla porównania, prawdopodobieństwo rażenia człowieka piorunem to 1:3 000.

Taki stan bezpieczeństwa osiągnięto dzięki analizie potencjalnych ryzyk na trzech różnych poziomach: technologicznym, fizycznym oraz regulacyjno-personalnym. Zgodnie z obowiązującą w elektrowniach jądrowych zasadą „obrony w głąb”, wszystkie cechy i systemy stanowiące o bezpieczeństwie elektrowni muszą układać się w formie kolejnych barier, stojących na drodze między promieniowaniem a ludźmi i środowiskiem. Zasady te, w oparciu o przykład francuskich elektrowni jądrowych, przedstawił uczestnikom konferencji Jacques Foos, członek Jądrowej Komisji Informacji.

W projektowanych obecnie elektrowniach jądrowych wzięto pod uwagę także możliwość wystąpienia ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, a nawet ataków terrorystycznych. Dzisiejsze elektrownie jądrowe są zabezpieczane przed trzęsieniami ziemi, huraganami, jak również uderzeniem samolotu.

Kultura bezpieczeństwa

Równie ważne ze względów bezpieczeństwa są standardy jakości i codzienne nawyki pracowników elektrowni. Regulacje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zobowiązują zarząd każdego tego typu obiektu do krzewienia wśród pracowników kultury bezpieczeństwa, tj. przekonania, że sprawy bezpieczeństwa ludzi i środowiska są ważniejsze niż wytwarzanie energii elektrycznej. Tę kwestię przedstawiła uczestnikom spotkania Karolina Wrona, koordynator kultury bezpieczeństwa w TVO.

Eksperci podkreślają także znaczenie współpracy operatora elektrowni z lokalną społecznością i samorządem. Wdrożenie odpowiednich procedur informowania oraz działań antykryzysowych stanowi gwarancję bezpieczeństwa lokalnej ludności. Kwestie te w oparciu o doświadczenia fińskiego operatora elektrowni jądrowej przybliżył Mika Tanhuanpää – dyrektor ds. relacji korporacyjnych w TVO (Teollisuuden Voima Oy), pracujący na co dzień w fińskiej elektrowni jądrowej Olkiluoto.

Z kolei Władysław Kiełbasa, ekspert PGE EJ 1 w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony radiologicznej zwrócił uwagę, że w egzekwowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa w polskiej elektrowni jądrowej pomoże obowiązujące w naszym kraju prawo, które w opinii specjalistów należy do najbardziej rygorystycznych na świecie.

Konferencja „Bezpieczna elektrownia jądrowa to fakt” to kolejna z cyklu spotkań tematycznych organizowanych przez PGE EJ 1 w celu przedstawienia mieszkańcom gmin lokalizacyjnych praktycznych aspektów eksploatacji elektrowni jądrowej. Do udziału w konferencjach Spółka zaprasza międzynarodowych ekspertów, aby dzielili się z mieszkańcami Pomorza swoimi doświadczeniami z pracy w elektrowniach jądrowych. Poprzednie spotkanie, zorganizowane przez PGE EJ 1 w grudniu 2014 r., dotyczyło rozwoju turystyki w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Status polskiego projektu jądrowego

PGE EJ 1 sp. z o.o. realizuje projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zgodnie z założeniami Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, przepisami Prawa atomowego oraz wytycznymi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii elektrycznej po przewidywalnych cenach, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. Kluczowe zadania realizowane przez Spółkę w 2015 r.:

Badania lokalizacyjne i środowiskowe- pozwolą wskazać bezpieczną dla ludzi i środowiska lokalizację elektrowni. Obecnie prowadzone są badania w lokalizacjach „Lubiatowo-Kopalino”, „Choczewo” i „Żarnowiec” w województwie pomorskim. W sierpniu 2015 r. PGE EJ 1 złożyła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokument stanowi podstawę do wszczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko, niezbędnej w procesie wyboru bezpiecznej lokalizacji elektrowni.

Postępowanie zintegrowane, w którym zostaną wybrane kluczowe elementy projektu jądrowego: partner strategiczny, technologia reaktora, generalny wykonawca, dostawy usług wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz finansowanie dłużne. W okresie 2013-2015 PGE przeprowadziła cykl warsztatów i spotkań w ramach tzw. dialogu wstępnego z uczestnikami – potencjalnymi konsorcjami i dostawcami technologii reaktora, których celem jest potwierdzenie koncepcji i zakresu postępowania. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do uruchomienia postępowania, które planowane jest na koniec 2015 r.

Analizy modelu finansowania inwestycji. PGE EJ 1 przeanalizowała dostępne na rynku rozwiązania i mechanizmy wsparcia oraz prowadzi rozmowy z Ministerstwem Gospodarki na ten temat. Z analiz PGE wynika, że najbardziej efektywny z punktu widzenia inwestora i państwa byłby kontrakt różnicowy, podobny do rozwiązań zastosowanych w Wielkiej Brytanii. Według przyjętych założeń jest to główny mechanizm, który będzie potrzebować też innych instrumentów wspierających m.in. gwarancji Skarbu Państwa obejmujących finansowanie dłużne uzyskane z Agencji Kredytów Eksportowych.

Analizy sieciowe. We współpracy z PSE SA przeprowadzono analizy sieciowe dla lokalizacji i trzech wariantów technologii jądrowych obejmujących pełne spektrum mocy potencjalnie oferowanych reaktorów jądrowych.

Inżynier kontraktu. Spółka pozyskała do współpracy doświadczonego doradcę branżowego – AMEC Foster Wheeler, który w roli Inżyniera Kontraktu wspiera PGE EJ 1 w realizacji kluczowych zadań projektowych.

Zrealizowana dotychczas działania stanowią warunek i podstawę do podjęcie dalszych prac projektowych. Ze względu na skalę przedsięwzięcia są one uzależnione od bardzo wielu, dynamicznie zmieniających się w czasie czynników. Na obecnym etapie przewidywalność prac projektowych można zapewnić w horyzoncie 2019 r. W ramach obecnego etapu przygotowań, zakłada się osiągnięcie następujących kamieni milowych:

IV kw. 2015 r. – rozpoczęcie postępowania zintegrowanego,
IV kw. 2017 r. – wskazanie preferowanej lokalizacji elektrowni jądrowej,
2019 r. – rozstrzygnięcie postępowania zintegrowanego,
2019 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji zasadniczej.