PGE tworzy fundusz inwestycyjny Eko-Inwestycje

30 lipca 2019, 12:05 Alert

We wtorek, 30 lipca 2019 r. PGE, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna zawarły umowę inwestycyjną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia, które planuje utworzyć fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych pod nazwą „Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje”

fot. PGE OD

Jak wynika z komunikatu PGE, fundusz będzie emitował certyfikaty inwestycyjne, które będą obejmowane przez inwestorów, czyli PGE, PGE EC, PGE GiEK o PGE EO. Fundusz ma koncentrować działania na realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze komplementarnym w stosunku do podstawowej działalności GK PGE, zgodnych z jej strategią, nakierowane na rozwój nowych linii biznesowych.

Przedmiotem zawartej we wtorek umowy jest współpraca pomiędzy TFI Energia i inwestorami w zakresie przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych, określenia zasad zarządzania funduszem Eko-Inwestycje oraz wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami funduszu. Umowa określa również poziom zaangażowania finansowego Inwestorów. Podmiotem zarządzającym funduszem oraz reprezentującym go w stosunku do osób trzecich będzie TFI Energia.

Fundusz ma realizować cel inwestycyjny przez lokowanie środków w podmioty działające w obszarach rynkowych związanych z: elektromobilnością, zwiększeniem elastyczności i optymalizacją systemów energetycznych, usługami efektywności energetycznej, ograniczaniem emisyjności energetyki, poprawą jej sprawności, niezawodności i elastyczności wytwarzania, w tym inwestycje w wysokowydajne źródła wytwarzania, wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy efektywności kosztowej procesów produkcyjnych i wspierających w energetyce. Zakładany horyzont inwestycyjny obejmuje okres co najmniej 5 lat, o ile szczegółowe warunki inwestycji nie będą uzasadniały krótszego okresu.

Inwestorzy zobowiązani będą do dokonania wpłat do funduszu w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1,5 mld zł w ciągu 36 miesięcy od daty jego rejestracji, na podstawie harmonogramu określonego w umowie, przy czym większość wpłat ma przypadać na rok 2020. Fundusz ma być utworzony na czas nieokreślony, a jego rozwiązanie będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 lat od wpisania do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Polska Agencja Prasowa