Piotrowski: Krajowy System Elektroenergetyczny jest bezpieczny

20 czerwca 2017, 07:30 Energetyka
Andrzej Piotrowski
Andrzej Piotrowski, fot. Ministerstwo Energii

– Raport ENTSO-E dotyczący bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego został przez media przedstawiony w „krzywym zwierciadle”. Pokazuje on pesymistyczne scenariusze w warunkach pogodowych, których wystąpienie w tym roku jest praktycznie niemożliwe – podkreśla wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Minister Piotrowski zwraca uwagę, że aktualna ocena Krajowego Systemu Elektroenergetyczny wskazuje, że jest on systemem bezpiecznym. – Poziom rezerwy mocy przekracza wymagany próg 18 proc. zapotrzebowania, a przyjęte procedury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa jego pracy zapewniają bezpieczne dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych – podkreśla.

Zwraca uwagę, że analizy ENTSO-E pokazują najgorszy z możliwych scenariuszy. – Ministerstwo Energii wspólnie z innymi (operatorzy, grupy energetyczne) podejmuje niezbędne działania, aby być przygotowanym na taki właśnie scenariusz. Nie oznacza to jednak, że wspomniany, niekorzystny rozwój wypadków nastąpi – istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza – dodaje.

Aktualna i planowana nadwyżka mocy dostępna dla Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) jest na odpowiednim poziomie dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE.

Ograniczenia w poborze mocy, które wystąpiły w Polsce w sierpniu 2015 r. oraz możliwość wystąpienia niedoborów nadwyżki mocy dostępnej dla OSP w najbliższych latach sprawiły, że podjęto następujące działania:

– dokonano zakupu usługi Rezerwy Interwencyjnej Zimnej (IRZ) na okres 2016-2017, z opcją przedłużenia do 2019 r. Sumaryczna moc jednostek wytwórczych zakontraktowanych w ramach powyższej usługi to 830 MW;

– w grudniu 2015 r. uruchomiono nowe połączenie elektroenergetyczne pomiędzy Polską a Litwą. Maksymalne możliwości przesyłowe tego połączenia wynoszą 500 MW;

– na polsko-niemieckim przekroju synchronicznym w czerwcu 2016 r. rozpoczęto eksploatację przesuwników fazowych na południowym połączeniu pomiędzy stacjami Mikułowa (Polska) i Hagenwerder (Niemcy). Dodatkowo operatorzy systemów przesyłowych PSE S.A. i 50Hertz uzgodnili tymczasowe wyłączenie linii transgranicznej na północnym połączeniu pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska). Działania te pomogą w utrzymaniu bezpiecznej pracy obu sieci przesyłowych, nawet w przypadku dużego obciążenia połączenia polsko-niemieckiego przez przepływy niegrafikowe (tzw. przepływy kołowe);

– uruchomiono rezerwy mocy w jednostkach wytwórczych niebędących Jednostkami Wytwórczymi Centralnie Sterowanymi (nJWCD) – usługa ta służy do zapewnienia minimalnych, niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy KSE, wielkości generacji mocy czynnej oraz mocy biernej w poszczególnych obszarach sieci. OSP dysponuje możliwością wykorzystania usługi rezerwy mocy w jednostkach nJWCD o sumarycznej wartości 300 MW;

– uruchomiono usługę DSR (Demand Side Response) – jest to redukcja zapotrzebowania świadczona przez odbiorców energii. Łączny wolumen mocy pozyskany w ramach zawartych już umów to blisko 200 MW;

– zwiększono możliwość operatorskiego importu energii – OSP zawarł z zagranicznymi operatorami systemów elektroenergetycznych umowy, które pozwalają w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich środków dostępnych w kraju, na operatorski import energii.

Dodatkowo funkcjonują regulacyjne usługi systemowe, jak np. operacyjna rezerwa mocy, czy praca z przeciążeniem, które pomagają OSP bilansować zapotrzebowanie na energię z jej produkcją, przy zachowaniu odpowiedniej nadwyżki mocy w systemie elektroenergetycznym.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę prognozy zapotrzebowania na moc szczytową, ww. działania podjęte przez OSP oraz korzystna sytuacja hydorlogiczna, sprawiają, że istnieje znikome prawdopodobieństwo, że w okresie letnim 2017 r., wystąpią na terenie kraju ograniczenia w poborze mocy, związane z przeciążeniami sieci lub brakiem odpowiedniego wolumenu mocy w systemie.

Przypomijmy, że poniedziałkowa Rzeczpopsolita powołując się na raport ENTSO-E napisała, że w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w drugiej połowie lipca mogą się pojawić problemy ze zbilansowaniem systemu elektroenergetycznego.

Rz: Latem mogą powrócić ograniczenia poboru energii

Ministerstwo Energii