Polak autorem apelu o jedność UE ws. energetyki i Rosji

4 września 2015, 11:09 Energetyka

Do większej jedności i solidarności w zewnętrznej polityce energetycznej UE wzywają europosłowie Grupy Europejskiej Partii Ludowej, którzy spotkali się w Katowicach 3 września, by przedyskutować dokument programowy poświęcony zewnętrznej polityce bezpieczeństwa energetycznego. Autorem i koordynatorem prac nad stanowiskiem Grupy EPL był jej wiceprzewodniczący ds. zagranicznych Jacek Saryusz-Wolski.

„Wojna na Ukrainie i neoimperialna polityka Rosji, przywołująca najgorsze wzorce z przeszłości jak: „silniejszy ma rację” i „dziel i rządź”, obnażyła niedostatki unijnej polityki energetycznej, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Wyrwanie się spod dominacji jednego dostawcy i zwiększenie odporności na geopolityczne zagrożenia, jest dzisiaj koniecznością i kwestią strategicznego bezpieczeństwa Unii” powiedział europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

„Mówimy o energii w Katowicach, bo to Polska była głównym inicjatorem działań ukierunkowanych na udzielenie spójnej i skutecznej odpowiedzi na bezpieczeństwo energetyczne i zagrożenia geopolityczne. O potrzebie realizowania zewnętrznej unijnej polityki energetycznej jako integralnej części europejskiej polityki zagranicznej, Parlament Europejski mówił już w 2007 roku, kiedy przyjęty został mój raport na temat wspólnej polityki zagranicznej UE w dziedzinie energii. Dziś te propozycje mają nadal zasadnicze znaczenie dla powodzenia projektu Unii Energetycznej i rozwoju skutecznej unijnej dyplomacji w tym obszarze. A to kluczowe z punktu widzenia interesów Polski kwestie” dodał.

Dokument wskazuje na konieczność zróżnicowania źródeł dostaw energii. Ma temu służyć budowanie nowych wiarygodnych partnerstw i projektów opartych na wspólnych interesach energetycznych z sąsiadami w regionie wschodniego i południowego sąsiedztwa UE, jak również ze Stanami Zjednoczonymi. Z tego powodu jego autorzy podkreślają potrzebę zniesienia amerykańskich restrykcji eksportowych w ramach negocjacji umowy handlowej UE-USA, tzw. TTIP (Transtlantic Trade and Investment Partnership).

Europosłowie zaznaczają, że polityka energetyczna pomiędzy państwami członkowskimi powinna być prowadzona w duchu solidarności, za pośrednictwem instrumentów, które zabezpieczają interes całej wspólnoty. Taką rolę mogłyby odgrywać wspólne zakupy gazu, prowadzone początkowo w ramach współpracy i koordynacji na poziomie regionalnym. Wzywają również Komisję Europejską do przygotowania propozycji wspólnej strategii dotyczącej gazu skroplonego LNG.

By zapewnić Europie bezpieczeństwo energetyczne i niezależność Grupa EPL wskazuje na konieczność aktywnego udziału Komisji Europejskiej oraz unijnej dyplomacji ( Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – ESDZ) w prowadzeniu dyplomacji energetycznej. „Ważne by powstała w ESDZ komórka zajmująca się tym właśnie tematem” tłumaczył Saryusz-Wolski.

Szczególne znaczenie przypisuje się w dokumencie Komisji Europejskiej, która powinna badać zgodność kontraktów energetycznych z prawem unijnym [i priorytetami UE w dziedzinie bezpieczeństwa] zanim zostaną one podpisane. Komisja Europejska powinna, zdaniem autorów dokumentu, być obecna podczas negocjacji, a „klauzula bezpieczeństwa energetycznego” być obowiązkowym zapisem wszelkich umów pomiędzy Unią a krajami eksportującymi i tranzytowymi. Pozwoliłoby to na uniknięcie politycznie motywowanych przerw w dostawach źródeł energii i zapewniłoby szybkie reagowanie w obliczu kryzysu.

„Wszelkie relacje Unii z jej partnerami powinny być oparte na zasadach obopólnego poszanowania i wzajemności osadzonych w stałych ramach prawnych i przy poszanowaniu prawa unijnego, w tym tzw. Trzeciego pakietu energetycznego. Musimy wymagać aby nasi partnerzy szanowali nasze reguły gry” – mówił Saryusz-Wolski.

Europejska chadecja podkreśla, że wymogiem dla realizowania długofalowej strategii energetycznej Unii są mądre, zwiększone nakłady inwestycyjne. Projekt wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) na rzecz wzmocnienia, modernizacji i integracji transgranicznej infrastruktury energetycznej państw członkowskich i państw sąsiadujących z UE postrzega jako jedno z potrzebnych rozwiązań. Szczególne znaczenie mają w tym przypadku interkonektory, które likwidują izolowane wyspy energetyczne i umacniają jednolity rynek energii (z zachowaniem swobody państw członkowskich do określania własnego koszyka energetycznego).

Dokument, który został przyjęty bez uwag w Katowicach przez kierownictwo Grupy Europejskiej Partii Ludowej, zostanie przyjęty podczas spotkania wszystkich członków Grupy EPL w Strasburgu we wrześniu. Będzie stanowił oficjalne stanowisko europejskiej chadecji w obszarze zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE, wiążące w dalszych pracach legislacyjnych Parlamentu Europejskiego.

Źródło: CIRE.PL