Rada Unii Europejskiej przyjęła prawo klimatyczne

28 czerwca 2021, 12:39 Alert
Unia Europejska flagi
Flagi Unii Europejskiej. Fot. pixabay.com

Rada przyjęła dziś stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie europejskiego prawa klimatycznego, tym samym kończąc procedurę przyjmowania i ustanawiając prawny cel, jakim jest UE neutralna dla klimatu do 2050 roku. Wynika to z porozumienia politycznego osiągniętego z Parlamentem Europejskim w dniu 21 kwietnia oraz przyjęcia stanowiska w pierwszym czytaniu w dniu 24 czerwca.

Prawo klimatyczne

Poza celem neutralności klimatycznej i dążeniem Unii do osiągnięcia ujemnej emisji po 2050 roku, europejskie prawo klimatyczne wyznacza wiążący unijny cel klimatyczny redukcji emisji gazów cieplarnianych netto (emisji po odliczeniu pochłaniania) p co najmniej 55 procent do 2030 roku w porównaniu z 1990 rokiem. Prawo klimatyczne wprowadza limit 225 Mt CO2 ekwiwalentu udziału pochłaniania w tym celu. UE będzie również dążyć do osiągnięcia większej ilości pochłaniaczy dwutlenku węgla netto do 2030 roku. W stosownych przypadkach Komisja zaproponuje również pośredni cel klimatyczny do 2040 roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego globalnego przeglądu przeprowadzonego w ramach porozumienia paryskiego. Jednocześnie KE opublikuje przewidywany orientacyjny budżet Unii na emisję gazów cieplarnianych na lata 2030–2050 wraz z podstawową metodologią. Budżet definiuje się jako orientacyjną całkowitą wielkość emisji gazów cieplarnianych netto (wyrażoną jako ekwiwalent CO2 i zawierającą oddzielne informacje na temat emisji i pochłaniania), które mają zostać wyemitowane w tym okresie bez narażania na szwank zobowiązań Unii wynikających z porozumienia paryskiego.

Europejskie prawo klimatyczne ustanawia Europejską Radę Naukową ds. Zmian Klimatu. Rada będzie zapewniać niezależne doradztwo naukowe i sporządzać sprawozdania na temat środków UE, celów klimatycznych i orientacyjnych budżetów na emisję gazów cieplarnianych oraz ich spójności z europejskim prawem klimatycznym i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach porozumienia paryskiego. Komisja będzie współpracować z sektorami gospodarki, które zdecydują się na przygotowanie orientacyjnych dobrowolnych planów działania na rzecz osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oprócz monitorowania opracowywania takich planów Komisja będzie ułatwiać dialog na szczeblu UE i wymianę najlepszych praktyk wśród odpowiednich zainteresowanych stron.

Tło

Rada Europejska w konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 roku uzgodniła cel, jakim jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku, zgodnie z celami porozumienia paryskiego, uznając jednocześnie, że konieczne jest wprowadzenie ram umożliwiających która przynosi korzyści wszystkim państwom członkowskim i obejmuje odpowiednie instrumenty, zachęty, wsparcie i inwestycje, aby zapewnić opłacalną, społecznie zrównoważoną i sprawiedliwą transformację, z uwzględnieniem różnych warunków krajów pod względem punktów wyjścia. 4 marca 2020 roku Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący europejskiego prawa klimatycznego, jako ważnej części Europejskiego Zielonego Ładu. W dniu 17 września 2020 roku Komisja przyjęła wniosek zmieniający jej pierwotny wniosek, aby uwzględnić zmieniony cel redukcji emisji UE o co najmniej 55 procent do 2030 roku. Komisja opublikowała również komunikat w sprawie planu celu klimatycznego do 2030 roku, któremu towarzyszy kompleksowa ocena skutków. W dniach 10-11 grudnia 2020 roku Rada Europejska w swoich konkluzjach zatwierdziła wiążący cel UE polegający na krajowej redukcji netto emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent do 2030 roku w porównaniu z 1990 rokiem. W dniu 17 grudnia 2020 roku Rada przyjęła podejście ogólne do wniosku dotyczącego europejskiego prawa klimatycznego, po czym Rada i Parlament rozpoczęły serię spotkań trójstronnych w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie ostatecznego tekstu. Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie wniosku 21 kwietnia 2021 roku. Teraz, gdy europejskie prawo klimatyczne zostało przyjęte zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę, zostanie ono podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym, zanim wejdzie w życie.

Rada Europejska/Michał Perzyński

Burny: Prawo klimatyczne przyspieszy odejście Polski od węgla (ANALIZA)