Rząd chce przyjąć projekt noweli rekompensat dla sektorów energochłonnych

22 lipca 2021, 17:45 Alert
Komin, przemysł, emisje

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjąć projekt noweli o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, który ma dostosować system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 roku do wytycznych Komisji Europejskiej – podaje ISBNews.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów ma nastąpić w trzecim kwartale 2021 roku. – W związku z opublikowaniem we wrześniu 2020 roku przez Komisję Europejską komunikatu Komisji Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 roku, […] które obowiązują od 2021 roku, istnieje konieczność znowelizowania ww. ustawy w celu dostosowania jej do ram Nowych Wytycznych – czytamy w wykazie.

Proponowane zmiany obejmują m.in.:

1) określenie maksymalnej pomocy na poziomie 75 procent;

2) odejście od produkcji referencyjnej na rzecz produkcji rzeczywistej przy wyliczaniu wysokości rekompensaty;

3) możliwość wprowadzenia dodatkowych rekompensat; w przypadku, gdy poniesione koszty pośrednie (po uwzględnieniu rekompensat na poziomie 75 procent) przekraczają 1,5 procent wartości dodanej danego przedsiębiorstwa, państwo członkowskie Unii Europejskiej może ograniczyć kwotę kosztów pośrednich przez przyznanie dodatkowej rekompensaty do tej wartości;

4) objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia. (zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 2020 roku autoprodukcja była wyłączona z możliwości wliczania jej do wyliczenia rekompensat);

5) wprowadzenie warunkowości dla podmiotów ubiegających się o rekompensaty w postaci:

a) wdrożenia zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu energetycznego tak, aby okres zwrotu z inwestycji wynikających z wdrożenia ww. zaleceń nie przekraczał 3 lat, a koszty tych inwestycji były proporcjonalne lub alternatywnie,

b) ograniczenia śladu węglowego zużycia energii elektrycznej tych pomiotów, aby pokryć co najmniej 30 procent ich zużycia energii elektrycznej ze źródeł bezemisyjnych, lub alternatywnie;

c) poniesienia nakładów finansowych, w wysokości nie mniejszej niż 50 procent wartości rekompensat uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji poniżej mającego zastosowanie wskaźnika wykorzystywanego do przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji;

6) możliwość wyliczania wysokości rekompensaty na podstawie wskaźnika emisji dwutlenku węgla (CO2) opartego o zasady rynkowe;

7) modyfikację listy sektorów i podsektorów uprawnionych do ubiegania się o rekompensaty.

Projekt ustawy przewiduje również:

1) wprowadzenie administracyjnej kary pieniężnej w przypadku niespełnienia warunkowości przez podmioty, które uzyskały rekompensaty;

2) możliwość przyznania przez Urząd Regulacji Energii decyzji w sprawie przyznania w części rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy;

3) wydłużenie okresu wydania decyzji przez Urząd Regulacji Energii, wynikające z konieczności oceny dodatkowej dokumentacji, oraz skrócenie okresu przeznaczonego dla Banku Gospodarstwa Krajowego na wypłatę rekompensat, aby rekompensaty mogły zostać wypłacone w terminie zbliżonym do przewidzianego w obecnej ustawie o rekompensatach.

ISBNews dodaje, że projekt zakłada również aktualizację limitów wydatkowych, uwzględniając najnowsze prognozy cen i wolumeny sprzedawanych uprawnień do emisji. Zmiana limitów wynika ze wzrostu ceny uprawnień – w 2019 roku zakładano, że cena uprawnienia osiągnie poziom 21,01 EUR/ EUA przy kursie 4,38 PLN/ EUR, podczas gdy obecnie cena uprawnienia kształtuje się w przedziale 38–40 EUR/EUA.

ISBNews/Jędrzej Stachura

Senat proponuje rekompensaty dla gmin z powodu opodatkowania wiatraków