Gaz-System stawia na wodorociągi

3 marca 2023, 15:00 Alert

Gaz- System ogłosił trzy projekty na potrzeby transportu i magazynowania wodoru. Będą to: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, krajowy szkielet wodorowy oraz magazyn wodorowy w Damasławku. Teraz czekają na nadanie statusu PCI, czyli miano „projektów o znaczeniu wspólnotowym”.

Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik
Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik


Gaz-System zrealizuje trzy projekty inwestycyjne w obszarze wodoru z wykorzystaniem europejskich instrumentów wsparcia. Nowe rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI dla inwestycji umożliwiających powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku) – czytamy w komunikacie.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem pierwszej wodorowej listy PCI (Projects of Common Interest). Gaz-System zgłosił wniosek o przyznanie statusu dla trzech projektów: Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor), krajowego szkieletu wodorowego oraz magazynu wodorowego w Damasławku.

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy to inicjatywa, w ramach której powstanie korytarz służący do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie i Polskę do Niemiec. Drugi projekt to krajowy szkielet wodorowy obejmujący infrastrukturę łączącą krajowych producentów wodoru, źródła importowe, magazyn wodoru w Damasławku z odbiorcami końcowymi i ew. lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi. Trzeci wniosek dotyczy właśnie magazynu wodoru w Damasławku.

– Projekty infrastrukturalne realizowane przez Gaz-System mają priorytetowe znaczenie energetyczne dla państw Unii Europejskiej, ponieważ zapewniają dywersyfikację dostaw gazu oraz rozwój zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej oraz regionie Morza Bałtyckiego. Finansowe wsparcie unijne jest ważne dla sprawnej realizacji złożonych, międzynarodowych projektów, dlatego wystąpiliśmy o nadanie statusu PCI dla inwestycji wodorowych, które spółka planuje przeprowadzić – powiedział Marcin Chludziński, prezes Gaz-Systemu.

Projekt listy wodorowej PCI zostanie opublikowany przez Komisję Europejską jesienią 2023 roku. Gaz-System będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie projektów wodorowych z instrumentu CEF po przyjęciu listy PCI przez instytucje Unii Europejskiej.

W czerwcu 2022 roku weszła w życie nowela rozporządzenia TEN-E, która ustanowiła nowe unijne przepisy dotyczące transgranicznej infrastruktury energetycznej. Mają one na celu przyśpieszenie działań na rzecz dekarbonizacji i integracji transgranicznej infrastruktury energetycznej, by ułatwić państwom UE osiągnięcie celów klimatycznych w perspektywie 2050 roku. W nowym rozporządzeniu TEN-E utrzymano dotychczas obowiązujące przepisy mające pomóc w terminowej realizacji transgranicznej infrastruktury poprzez rozwiązania upraszczające i przyspieszające procedury wydawania niezbędnych pozwoleń, a także przewidujące możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów PCI z instrumentu CEF.

W Europie trwa dyskusja o tym, czy gazociągi powinny przesyłać wodór i jak do tego doprowadzić. Gaz-System podkreśla, że projekty, takie jak Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, umożliwią dywersyfikację dostaw energii oraz wpłyną na przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej, co pozwoli na osiągnięcie unijnego celu produkcji 10 mln ton wodoru ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Korytarz umożliwi transport ekologicznego wodoru produkowanego w obszarze Morza Bałtyckiego do punktów poboru i klastrów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż całego korytarza, jak również w Europie Środkowej..@GAZ_SYSTEM

Gaz-System/Jędrzej Stachura

Operator gazociągów w Polsce interesuje się przestawieniem ich na wodór i inne gazy odnawialne