Hedegaard: Kraje UE są gotowe na redukcję emisji

29 października 2014, 08:19 Energetyka

Komisja Europejska, wspierana przez Europejską Agencję Środowiska, ogłosiła dziś roczne sprawozdanie z postępów prac związanych z działaniami w dziedzinie klimatu. Według najnowszych szacunków całkowita emisja gazów cieplarnianych w UE w 2013 r. zmniejszyła się o 1,8 proc. w porównaniu z 2012 r. i spadła do poziomu najniższego od 1990 r. W ten sposób UE jest nie tylko na dobrej drodze, aby osiągnąć wskaźnik docelowy wyznaczony na 2020 r., ale także, aby go przekroczyć.

Sprawozdanie z postępu prac również po raz pierwszy zawiera dane na temat wykorzystania dochodów budżetowych z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). To nowe źródło dochodów przyniosło państwom członkowskim łącznie 3,6 mld euro w roku 2013. Z kwoty tej około trzech miliardów euro zostanie wykorzystane na cele związane z klimatem i energią, czyli znacznie więcej niż wynosi zalecany w dyrektywie w sprawie EU ETS poziom 50 proc.

Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Osiągnięcia w zakresie realizacji celów klimatycznych na rok 2020 dowodzą, że Europa jest gotowa zintensyfikować swoje działania. Więcej nawet: ukazują one, że UE wprowadza znaczące ograniczenia emisji. Przyjęte strategie są więc skuteczne. W związku z tym w ubiegłym tygodniu przywódcy UE postanowili nie rezygnować z ambicji i osiągnąć co najmniej 40-procentową redukcję do roku 2030. Będzie to wymagało znaczących inwestycji. Dlatego bardzo budujące jest, że państwa członkowskie postanowiły przeznaczyć większość swoich obecnych dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji na inwestycje w dziedzinie klimatu i energii oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną”.

Przychody te stanowią uzupełnienie środków programu NER 300, w ramach którego przeznacza się 2,1 mld euro na wsparcie 39 zakrojonych na dużą skalę projektów demonstracyjnych w dziedzinie technologii niskoemisyjnych w całej Europie.

Kontekst

Każdego roku Komisja Europejska przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z postępów w realizacji celu z Kioto i celów UE na rok 2020. Jest ono oparte na danych przekazywanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mechanizmu monitorowania. Sprawozdanie to dostarcza informacji o postępach dokonanych przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie na drodze do osiągnięcia przez nie wskaźników docelowych w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Obniżenie poziomu emisji o 1,8 proc. w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. oznacza spadek o około 19 proc. poniżej poziomu z 1990 r.1.

Od 2013 r. sprzedaż na aukcji jest podstawową metodą przydzielania uprawnień w ramach EU ETS. Dochody z aukcji należne są państwu członkowskiemu. W dyrektywie w sprawie EU ETS ustanowiono, że co najmniej połowa dochodów ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji powinna być przeznaczana na walkę ze zmianą klimatu w UE i poza nią.

Większość państw korzystała z tych środków na inwestycje w dziedzinie efektywności energetycznej, energii odnawialnej oraz zrównoważonego transportu. Na przykład Francja, Republika Czeska i Litwa wykorzystują wszystkie swoje dochody ze sprzedaży uprawnień na aukcjach na projekty służące poprawie efektywności energetycznej budynków. W Bułgarii, Portugalii i Hiszpanii większość tych dochodów przeznacza się na rozwój energii odnawialnej. Polska wykorzystuje większość swoich dochodów przeznaczonych na realizację celów związanych ze zmianą klimatu na wspieranie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W Niemczech większość środków kieruje się do specjalnego funduszu klimatyczno-energetycznego, z którego wspierane są liczne projekty, m.in w dziedzinie badań naukowych i zrównoważonego transportu. Zjednoczone Królestwo skupia się w szczególności na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, badaniach naukowych i pomocy finansowej w odniesieniu do kosztów energii dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Zgłoszone kwoty stanowią jedynie część ogólnej kwoty wydatków związanych z klimatem i energią pochodzących z budżetów państw członkowskich.

Źródło: Komisja Europejska