Kamonciak: Jak ma działać parasol ochronny fotowoltaiki w samorządach? (ANALIZA)

21 lutego 2022, 07:30 Energetyka

W poprzednim miesiącu do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej — pisze Małgorzata Kamonciak ze Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.
Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

Parasol na potrzeby projektów parasolowych

Dnia 29 października 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmianę w systemie rozliczenia prosumentów w postaci odejścia od stosowanego obecnie systemu ilościowego, tzw. systemu net metering na rzecz systemu wartościowego – net biling. Modyfikacje te mają wejść w życie od dnia 1 kwietnia 2022 roku. Nowy system rozliczenia energii wprowadzanej i wyprowadzanej z sieci elektroenergetycznej nie dotknie prosumentów, których mikroinstalacja została przyłączona do sieci dystrybucyjnej po 31 marca 2022 roku na podstawie kompletnego i poprawnego zgłoszenia, złożonego w terminie do 31 marca 2022 roku oraz prosumentów, których mikroinstalacja została przyłączona do sieci dystrybucyjnej do 31 marca 2022 roku, ale wprowadzenie energii elektrycznej do tej sieci nastąpiło po raz pierwszy po 31 marca 2022 roku, a także obecnych prosumentów.

Obawy o przyszłość programów parasolowych

W związku z takim ukształtowaniem przepisów pojawiły się wątpliwości w zakresie atrakcyjności wsparcia oferowanego w programach parasolowych, które zapewniają wsparcie dla inwestycji w domową mikroinstalację fotowoltaiczną w postaci 60-85 procent kosztów inwestycji. Takie dofinansowania oferują gminy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wśród jednostek samorządowych pojawiły się pewne obawy, gdyż wskazywały one, że zmiana zasad rozliczeń prosumentów skutkować może rezygnacją potencjalnych beneficjentów z oferowanych im dotacji. Programy parasolowe

Jakie zmiany proponują projektodawcy?

Projektodawcy wskazali, że wprowadzany akt prawny stanowi odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do ustawy o odnawialnych źródłach energii zostaną dodane regulacje zakładające, że osoba spełniająca określony warunek, mimo wejścia zmian w systemie rozliczania prosumentów, będzie mogła od 1 kwietnia 2022 roku nadal korzystać z systemu opustów w zakresie rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej. Dotyczyć to będzie osób, które do dnia 31 marca 2022 roku zawarły umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, realizującymi projekt dofinansowań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Obowiązki prosumenta

W związku z taką zmianą przepisów na prosumenta zostanie nałożony tylko jeden dodatkowy obowiązek. Polega on na złożeniu oświadczenia sprzedawcy energii elektrycznej, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem oraz że ta umowa nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia. Taki dokument będzie składany pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dlaczego wprowadzamy nowe wyjątki?

Proponowane rozwiązania legislacyjne mają przyczynić się do uniknięcia problemów w zakresie ciągłości realizacji projektów, dotyczących wielu gmin i podmiotów z terenu całej Polski. Wnioskodawcy wskazali, że z szacunków wynika, iż obejmie to nawet montaż i zakup ponad 94 tys. instalacji fotowoltaicznej.

Etap prac legislacyjnych

Ustawa wprowadzająca zmiany omówione powyżej do aktu o odnawialnych źródłach energii została uchwalona 27 stycznia i przekazana prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Wejdzie ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Programy parasolowe pozostaną atrakcyjną formą wsparcia OZE