Jest list intencyjny w sprawie umowy sektorowej dla fotowoltaiki

11 września 2020, 10:45 Alert
kierownictwo zyska roszkowski
Fot. Bartłomiej Sawicki

Kierownictwo ministerstwa klimatu oraz przedstawiciele branży fotowoltaicznej podpisali list intencyjny dotyczący koordynacji prac na rzecz zwiększenia roli fotowoltaiki (PV) w energetyce polskiej. Strony wyraziły wolę stworzenia porozumienia sektorowego ze wszystkimi podmiotami, które zaangażują się w budowę polskiego łańcucha wartości w branży PV.

Strony porozumienia

Strony porozumienia stronami, sygnatariuszami zawartego listu są minister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE, a z drugiej strony, Konfederacją Lewiatan, Instytutem Energetyki Odnawialnej, Przemysłowym Panelem PV, Polskim Stowarzyszeniem Fotowoltaiki, Instytutem Jagiellońskim, Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Słonecznej, Krajową Izbą Klastrów Energii, Polską Izbą Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej, Polską Izbą Gospodarcza Elektrotechniki, Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.

Minister klimatu, Michał Kurtyka odniósł się jednocześnie do przedstawionej ostatniej wersji polityki energetycznej Polski. – Zakłada ona trzy filary. Jedną jest sprawiedliwa transformacja, a na nią ma trafić 60 mld zł w ciągu 10 lat dla regionów górniczych. Można dzięki temu procesowi stworzyć 300 tys. nowych miejsc prac. Drugi wymiar to połączenie nowych technologii, które wygenerują właśnie nowe miejsca pracy. Musimy także stworzyć nowy system energetyczny. Budowa OZE ma być motorem zeroemisyjnego system. Wiatr na morzu, zdecentralizowanie systemu energetycznego w obrębie gmin i powiatów, gdzie można równoważyć popyt i produkcję – powiedział. Dodał że są programy Mój Prąd z 140 tys. wnioskami o dotacje na mikro instalację OZE. Dodał że dołożono 530 nowych MW tylko w ostatnim kwartale. Dodał, że plan resorty zakłada że będzie ok. 1 mln konsumentów i prosumentów energii elektrycznej. Dodał także w tym zakresie nowych technologii o rozwoju offshore między 8-11 GW do 2040. Wskazał, że na początku 2040 roku ma być już sześć bloków jądrowych – Decentralizacja, demokratyzacja, połączona z OZE, offshorem i atomem to kierunki w którą będziemy podążać – wskazał.

W zakresie tematu konferencji wskazał, że fotowoltaika, będzie jednym z wiodących źródeł przy produkcji energii w 2040 roku.

Ireneusz Zyska powiedział, że dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu powstanie przestrzeń do rozwoju krajowej branży PV. – Poprzez kooperacje, dostawy możliwa jest rewitalizacja polskiej i europejskiej gospodarki, w którym PV będzie motorem napędowym gospodarek. Chcemy stworzyć także 300 autonomicznych jednostek energetycznych w oparciu o samorządu. Jesteśmy na etapie prac legislacyjnych do rozwoju klastrów energetycznych, aby milion prosumentów nie destabilizował polskiej energetyki, ale był wpisany w rozwój autonomicznych klastrów – przyznał.

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej powiedział, że podpisanie tego porozumienia branży PV z rządem to pierwsze takie porozumienie w UE. – Komisja Europejska dopiero zapowiada podpisanie takiego porozumienia z branżą, a my w Polsce już taki dokument mamy – wskazał. – Wiarygodna polityka rządu, ministerstwo klimatu dot. OZE daje nam pewność rozwoju PV dzięki zapowiedziom kolejnych aukcji. Mamy na razie list, ale jeśli wypełnimy ten list inicjatywami to będziemy mogli korzystać z tego źródła na szeroką skalę – podkreślił.

Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego powiedział, że nie ma jednego rozwiązania dla całej energetyki. – Nie miną rok od likwidacji resoru energii. Świat się zmienił potrzebujemy wielu elementów, które trzeba ze sobą połączyć. Energetyka to będzie także sposób ogrzewania i transportu. Resort klimatu rozumie następujące zmiany. Mamy przestrzeń, aby kolejne sektory gospodarki korzystały z transformacji energetycznej, która wynika, z nowych technologii ale i ze zmiany świadomości społecznej – zaznaczył.

Cel porozumienia

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, fotowoltaika (PV), jest wskazana w Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu na lata2021-2030 jako jedna z technologii kluczowych dla osiągnięcia unijnego celu
w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2030 rok. – Jej dynamiczny rozwój stanowi jeden z projektów strategicznych projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku – podkreślono w treści listu. Sygnatariusze, podkreślają , że rozwój PV jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym zapewniającym dywersyfikację krajowej struktury źródeł wytwarzania energii i znacząco przyczyni się do osiągnięcia celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Rozwój PV ma ponadto pozwolić na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii w cenie akceptowalnej przez odbiorców.

Wskazano jednocześnie na konieczność optymalizacji efektu ekonomicznego rozwoju instalacji PV, co wymaga zharmonizowania obowiązujących ram prawnych i wytycznych, dobrych praktyk branżowych, doświadczeń, a także przemyślanej strategii gospodarczej, która miała by wspierać krajową infrastrukturę elektroenergetyczną, środowiskową i drogową. – Dla uzyskania optymalnych rezultatów, konieczna jest współpraca trójstronna Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, obecnych i przyszłych inwestorów oraz przedstawicieli łańcucha dostaw branży PV, w tym producentów kluczowych urządzeń i komponentów (ogniw, modułów, konstrukcji wsporczych, komponentów elektrycznych) oraz podmiotów zaangażowanych w działania umożliwiające przygotowanie, realizację i eksploatację inwestycji w branży PV – podkreślono w liście. Dodano jednocześnie, że zachodzi konieczność stworzenia platformy dialogu w celu zapewnienia dynamicznego rozwoju sektora PV w Polsce z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, oraz wypracowania porozumienia interesariuszy branży PV.

Zadania

Co do zadań stron, minister klimatu, jako odpowiedzialny za działy administracji państwowej – energia i klimat, wspólnie z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców i nauki zadeklarował wolę podjęcia współpracy na rzecz zawarcia sektorowego porozumienia branży fotowoltaicznej celem mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki. Inwestorzy i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw na rzecz branży fotowoltaicznej mogą zaś wspierać sygnatariuszy jako partnerzy współpracujący, z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, sygnatariusze, działający na równych prawach, postanawiają podpisać niniejszy List intencyjny na rzecz rozwoju branży PV w Polsce.

Opracował Bartłomiej Sawicki

Ministerstwo klimatu chce integrować branżę fotowoltaiczną. Będzie umowa sektorowa