Rząd Litwy zatwierdził poprawki ustawy o synchronizacji sieci

4 czerwca 2020, 12:00 Alert

Ministerstwo energii Litwy poinformowało, że rząd zatwierdził poprawki do ustawy o synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z Europą Kontynentalną. Resort przekonuje, że zmiany w ustawie umożliwią skuteczne zarządzanie zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas budowy infrastruktury elektroenergetycznej.

fot. Pixabay

Terminowa i prawidłowa synchronizacja

Ministerstwo Litwy wskazuje także, że zatwierdzone zmiany pozwolą na terminową i prawidłową synchronizację. Ustawa wskazuje specjalne wymagania w sferze bezpieczeństwa i sprawnej realizacji projektów infrastrukturalnych, które będą prowadzone w ramach procesu podłączania systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z systemem europejskim.

– Synchronizacja jest priorytetem litewskiego rządu i strategicznym projektem bezpieczeństwa energetycznego. Przejrzyste uregulowanie specjalnych wymagań pozwoli na skuteczne i maksymalne zarządzanie ryzykiem, a tym samym zapewni płynne i terminowe wdrożenie projektu. Będziemy mogli uczestniczyć w wydajniejszym i szybszym procesie, sprawdzając zgodność interesów firm, biorących udział w przetargach i realizujących projekt synchronizacji z interesami bezpieczeństwa narodowego – tłumaczy minister energii Litwy, Žygimantas Vaičiūnas.

Projekt zmiany ustawy nakłada na operatora systemu przesyłowego obowiązek zapewnienia stabilności systemu przesyłowego, bezpieczeństwa, niezawodności, ochrony informacji poufnych, zgodności kontrahentów z interesami bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa cybernetycznego i infrastrukturalnego.

Polska i kraje bałtyckie razem wystąpiły o dofinansowanie unijne budowy Harmony Link

Projekt synchronizacji jest realizowany przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej LITGRID AB. Operator systemu przesyłowego prowadzi czternaście zatwierdzonych przez rząd projektów infrastruktury elektrycznej, które pozwolą na wdrożenie synchronizacji w 2025 roku.

Ministerstwo energii informuje, że prace rozbudowy podstacji transformatorowej Bitėnai 330 kV, istotnej dla procesu synchronizacji, zostały zakończone w 2019 roku. Budowa linii przesyłowej 110 kV Pagėgiai-Bitėnai również została zakończona. Resort przekonuje, że projekt nie tylko wzmocnił litewski system elektroenergetyczny na granicy z Kaliningradem, ale także położył podwaliny pod integrację farm wiatrowych. Wokół stolicy trwają intensywne prace – zakończone zostało trzy czwarte prac rekonstrukcyjnych linii napowietrznej 330 kV Lietuvos Elektrinė-Wilno. Podobnie stało się z projektem optymalizacji i przygotowania północno-wschodniej sieci przesyłowej energii elektrycznej do pracy synchronicznej z kontynentalnym systemem energetycznym Europy. Dodatkowo, trzy kompensatory synchroniczne zostaną zainstalowane na Litwie, Łotwie oraz w Estonii. Moją one wzmocnić stabilność systemu elektroenergetycznego.

Synchronizacja jest jednym z najważniejszych projektów w sferze bezpieczeństwa energetycznego krajów bałtyckich i priorytetowym projektem UE o łącznej wartości do 1,65 mmld euro. Komisja Europejska przeznaczyła już 323 miliony euro na ten projekt. W ubiegłym tygodniu operatorzy systemów przesyłowych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie drugiego etapu synchronizacji systemu państw bałtyckich z kontynentalnym (przez Polskę) za pomocą Harmony Link.

Polska i kraje bałtyckie razem wystąpiły o dofinansowanie unijne budowy Harmony Link