TGE: Rekordowy rok dla obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym

7 stycznia 2020, 15:15 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Kolejny rekordowy rok dla obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE. Podsumowanie działalności TGE na prowadzonych rynkach w 2019 r.


Informacja prasowa

• Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2019 roku 228 905 528 MWh, co oznacza wzrost o 1,3 proc. w stosunku do roku 2018, a zatem najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE.
• Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2019 roku 146 106 097 MWh, co oznacza wzrost o 2,0 proc. w stosunku do roku 2018, a zatem najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE.
• Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w ubiegłym roku 25 923 678 MWh. Oznacza
to spadek w stosunku do roku 2018 o 15,8 proc.
• Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w roku 2019 o 49,1 proc. r/r, do rekordowego wolumenu 492 163 toe.
• Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej
w OZE wzrósł w roku 2019 o 13,5 proc. r/r, do rekordowego wolumenu 19 124 096 MWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2019 roku 228 905 528 MWh, co oznacza wzrost o 1,3 proc. w stosunku do roku 2018, a zarazem najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowe były także wolumeny na RDN i RDB, a na całym rynku spot wolumen wzrósł o 22,4 proc., do poziomu 33 915 069 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego(RDN) wyniósł 33 740 542 MWh (wzrost o 22,1 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego 174 527 MWh (wzrost o 125,3 proc.). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu zmalał o 1,7 proc., do poziomu 194 990 459 MWh.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w grudniu 2019 r. 15 341 369 MWh i był o 0,7 proc. niższy niż w grudniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 4,8 proc. r/r, do wolumenu 12 122 757 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 18,8 proc., do poziomu 3 218 612 MWh, co jest najwyższym wynikiem miesięcznym w historii całego rynku spot, a także zarówno dla RDN (3 106 446 MWh, o 156,5 GWh więcej niż w marcu 2019 r.), jak i RDB (112 166 MWh, niemal 4-krotny wzrost m/m).

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2019 na poziomie 229,62 zł/MWh, co oznacza wzrost o 4,91 zł/MWh względem roku 2018. Analogiczna cena dla grudnia wyniosła 184,80 zł/MWh, co oznacza spadek w skali miesięcznej o 33,10 zł/MWh i najniższą wartość miesięczną w roku 2019. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła w całym 2019 roku 266,40 zł/MWh, co oznacza wzrost o 24,00 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-19 w roku 2018. W grudniu analogiczna cena BASE_Y-20 spadła względem listopada o 13,76 zł/MWh, do najniższej w całym 2019 roku wartości 242,14 zł/MWh.

Gaz ziemny

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2019 roku 146 106 097 MWh,
co oznacza wzrost o 2,0 proc. w stosunku do roku 2018, a zarazem najlepszy rezultat
w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowy był także wolumen na RTT, który wzrósł r/r o 3,2 proc., do poziomu 123 466 857 MWh. Na rynku spot wolumen obrotu zmalał o 4,4 proc., do poziomu 22 639 240 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) wyniósł 16 949 762 MWh (spadek o 3,7 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu (RDBg) 5 689 478 MWh (spadek o 6,3 proc.).

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w grudniu 2019 roku wyniósł 14 806 172 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 28,8 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 11 897 255 MWh, a więc o 33,0 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 908 917 MWh, a więc o 13,9 proc. wyższym niż w grudniu roku 2018.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2019 roku 72,72 zł/MWh, co oznacza spadek o 33,30 zł/MWh względem roku 2018. Analogiczna cena grudniowa spadła w skali miesięcznej o 5,10 zł/MWh, do poziomu 70,16 zł/MWh. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła w 2019 roku 89,91 zł/MWh, czyli o 16,37 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-19 w roku 2018. W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-20 wyniosła 74,00 zł/MWh, a więc o 6,90 zł/MWh mniej niż w listopadzie, co jest najniższą wartością w całym 2019 r.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 43 896 220 MWh, z czego dla energii z OZE było to 25 923 678 MWh (w połowie roku zakończono obrót dla energii z kogeneracji). Oznacza to dla energii wytworzonej w OZE spadek w stosunku do roku 2018 o 15,8 proc. W grudniu wolumen ten wyniósł 2 722 177 MWh, a więc o 16,4 proc. więcej niż w grudniu roku 2018. Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się w roku 2019 na poziomie 25 309 502 MWh (spadek o 15,8 proc. r/r). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2019 roku dla instrumentu PMOZE_A 132,19 zł/MWh, czyli o 28,37 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2018. W grudniu 2019 r. cena ta spadła względem listopada o 1,46 zł/MWh, do poziomu 147,56 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2019 wyniósł 492 163 toe, co oznacza wzrost r/r o 49,1 proc. oraz najwyższą wartość w historii notowań. W grudniu 2019 r. wolumen obrotu zmalał r/r o 13,2 proc., do poziomu 26 493 toe. Wolumen obrotu samym instrumentem PMEF wyniósł w grudniu 12 712 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 1 701,48 zł/toe (wzrost względem listopada o 56,27 zł/toe i po raz kolejny najwyższa cena miesięczna w historii).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł w roku 2019 o 13,5 proc. r/r, do wolumenu 19 124 096 MWh. W grudniu 2019 r. obrót ten wyniósł 1 996 929 MWh (spadek r/r o 52,3 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,97 zł/MWh (spadek o 0,08 zł/MWh w stosunku do listopada 2019 roku). W grudniu zawarto także pierwsze transakcje w obrocie Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, których wolumen wyniósł 14 335 MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec listopada 2019 r. wyniósł 266,35 zł/t, co stanowi wzrost o 0,12 proc. w stosunku do października ubiegłego roku, zaś cena za 1 GJ energii w tym samym okresie spadła o 0,16 proc. i wyniosła 12,15 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 1,60 proc. w tym samym okresie i wynosi 307,08 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,93 proc., osiągając wartość 12,81 zł/GJ.
Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do listopada 2018 roku wyniosła 15,57 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 6,21 proc.), natomiast dla PSCMI 2 było to 9,84 zł/t (wzrost
o 3,31 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 0,82 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 7,24 proc.) i 0,39 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 3,14 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec grudnia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 78 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 grudnia 2019 r. członkami rejestru było 3890 podmiotów. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 619 podmioty.

TGE

 

Sawicki: Realizacja celu OZE może się opóźnić o dwa lata. URE wątpi w skuteczność aukcji