TGE pozostanie operatorem NEMO

4 grudnia 2019, 06:00 Energetyka
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Prezes URE powtórnie wyznaczył Towarową Giełdę Energii na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electicity Market Operator, NEMO).

TGE po raz pierwszy została wyznaczona NEMO w 2015 roku. W październiku br. TGE wystąpiła do Prezesa URE o ponowną nominację. Po rozpatrzeniu wniosku, regulator wydał decyzję wyznaczającą TGE na operatora polskiego rynku energii elektrycznej. Daje to TGE na kolejne cztery lata uprawnienia do przeprowadzania jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego.

– Proces łączenia i ujednolicania rynków energii w krajach Unii Europejskiej i Norwegii oznacza umożliwienie przedsiębiorcom zawieranie transakcji nie tylko w obrębie Polski, ale również z podmiotami z całej Europy. Ponadto, dwa tygodnie temu, Polska została objęta europejskim mechanizmem jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego. Daje to podmiotom działającym w Polsce jeszcze większe możliwości udziału w rynku europejskim i wpływa na zwiększenie płynności rynku krajowego – zauważa Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Instytucję Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej opisano w tzw. Rozporządzeniu CACM z 2015 r. Rozporządzenie zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, w tym katalog kryteriów, które musi spełniać NEMO. Oceny stopnia wypełnienia tych kryteriów dokonuje Prezes URE i wyznacza NEMO (ewentualnie odwołuje lub zawiesza NEMO). Każde zainteresowane państwo członkowskie zapewnia wyznaczenie co najmniej jednego NEMO w każdym obszarze rynkowym na swoim terytorium.

W decyzji regulatora wymieniono wszystkie kryteria określone dla operatora NEMO i opisano, w jaki sposób TGE te kryteria wypełnia. W postępowaniu w sprawie wyznaczenia NEMO prowadzonym przez Prezesa URE, TGE dowiodła m.in., że posiada niezbędne zasoby, w tym finansowe, zaawansowaną technologię informacyjną, infrastrukturę techniczną i procedury operacyjne gwarantujące skoordynowane przeprowadzenie łączenia rynków dnia następnego oraz dnia bieżącego. Ponadto TGE jest w stanie zagwarantować uczestnikom rynku otwarty dostęp do informacji dotyczących zadań NEMO oraz wprowadziła odpowiednie mechanizmy nadzoru rynku.

Podstawowym zadaniem TGE jako NEMO jest zapewnienie niezakłóconej budowy i skutecznego działania wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej. Osiągnięcie powyższego założenia wiąże się z realizacją przez operatora NEMO dodatkowych obowiązków, takich jak: wspólny, z innymi NEMO, rozwój i utrzymanie algorytmów, systemów i procedur związanych z transgranicznym mechanizmem łączenia rynków, przetwarzanie otrzymanych danych wejściowych dotyczących dostępnych transgranicznych zdolności przesyłowych oraz w efekcie ich efektywna alokacja w miejscach ograniczeń przesyłowych i stanowienie cen energii elektrycznej.

W Polsce obowiązuje konkurencyjny model MNA NEMO. Poza TGE, uprawnienia do działalności na polskim rynku uzyskały w 2016 r. na 4 lata dwie inne giełdy, które nie prowadzą obecnie żadnej działalności operacyjnej i prawdopodobnie przystąpią do rynku
w pierwszej połowie 2020r.

Urząd Regulacji Energetyki/Towarowa Giełda Energii