URE: W pierwszym półroczu w Polsce przybyło ponad 226 MW mocy z OZE

23 sierpnia 2019, 13:30 Alert
oze wiatraki fotowoltaika
fot. Pixabay

W pierwszym półroczu 2019 roku moc odnawialnych źródeł energii wzrosła o ponad 226 MW, wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, obejmujących koncesjonowane źródła oraz mikroinstalacje wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia.

Na koniec czerwca 2019 roku łączna moc odnawialnych źródeł energii, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej lub wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, albo wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz mikroinstalacji, wnioskujących o wydanie świadectw pochodzenia wyniosła prawie 8,82 GW i wzrosła od początku roku ok. 226,5 MW (2,6 proc.).

Moc instalacji OZE

Rodzaj instalacji OZE gru.18
[MW]
cze.19
[MW]
Zmiana
[MW]
Zmiana
[%]
Instalacje biogazowe 237,618 239,009 1,391 0,6%
Instalacje na biomasę 1 362,870 1 467,962 105,092 7,7%
Instalacje słoneczne 146,995 259,256 112,261 76,4%
Elektrownie wiatrowe 5 864,443 5 881,158 16,715 0,3%
Elektrownie wodne 981,504 972,512 -8,992 -0,9%
Łącznie 8 593,430 8 819,897 226,467 2,6%

Największy wzrost odnotowano w grupie elektrowni słonecznych, których moc według danych URE wzrosła o ok. 112,3 MW do poziomu 259,3 MW. Przybyło też sporo mocy w instalacjach biomasowych – 105,1 MW. W elektrownie wiatrowych, które dominują w strukturze mocy w odnawialnych źródłach energii w pierwszym półroczu przybyło tylko 16,7 MW i ich moc na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 5,864 GW.

URE zastrzega jednak, że zmiany mocy zainstalowanych w roku 2017 – 2019, mogą wynikać nie tylko z faktycznie zrealizowanych inwestycji, czy z wyłączenia instalacji, ale również z aktualizacji decyzji koncesyjnych w związku z interpretacją pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował również dane odnośnie ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE (potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia). Dane te wskazują, że w pierwszym półroczu wyprodukowano w źródłach OZE prawie 6,81 TWh energii elektrycznej, dla której Prezes URE wydał świadectwami pochodzenia. Jednocześnie jak podaje URE trawa rozpatrywanie wniosków o wydanie świadectw pochodzenia dla prawie 1,535 TWh energii z OZE. Dla porównania w ubiegłym roku wolumen energii elektrycznej wytworzonej z OZE, potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniósł 19,352 TWh.

Ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE, potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia

Rodzaj instalacji OZE cze.18
[MWh]
gru.18
[MWh]
cze.19
[MWh]
Instalacje biogazowe 337 105,56 1 010 542,00 268 530,94
Instalacje na biomasę 619 662,10 4 057 522,72 407 308,36
Instalacje słoneczne 16 055,05 94 547,88 14 125,87
Elektrownie wiatrowe 4 967 183,58 12 790 976,73 5 759 558,37
Elektrownie wodne 256 179,95 565 258,71 194 500,65
Instalacje wykorzystujące technologię
współspalania
157 766,19 833 080,18 165 876,55
Łącznie 6 353 952,43 19 351 928,20 6 809 900,75
Postanowienia o odmowie wydania świadectwa pochodzenia 2 214,62 3 988,18 0,00
Wnioski „w toku” na dzień 30.06.2019 r. 1 190 688,83 124 489,73 1 534 654,61

 

URE podkreśla, że mając na uwadze ustawowe uregulowania dotyczące okresów wytwarzania, terminów składania wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia oraz terminów ich przekazania do Prezesa URE, podane wielkości liczbowe wzrosną. Według URE sytuacja na rynku OZE może zostać oceniona na podstawie wydanych świadectw pochodzenia dopiero po opublikowaniu pełnych danych za dany rok kalendarzowy, co uwzględniając obowiązujące regulacje prawne, może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego kwartału 2020 roku. Warto w tym miejscu przypomnieć dane za pierwsze półrocze 2018 roku, które Urząd opublikowała w październiku ubiegłego roku. Wówczas wolumen energii elektrycznej wytworzonej z OZE, potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniósł 6,354 TWh, a na rozpatrzenie oczekiwały wnioski o przyznanie świadectw pochodzenia nad 1,191 TWh energii elektrycznej z OZE.

CIRE.pl