Węgiel obniża wyniki Energi mimo wzrostu udziału OZE

29 maja 2020, 12:00 Alert

Grupa Energa zakończyła 2019 rok z wynikiem EBITDA na poziomie 2,04 mld zł, co stanowi wzrost o dziewięć procent w stosunku do 2018 roku. W tym czasie produkcja energii z odnawialnych źródeł zwiększyła się o 15 procent, osiągając poziom ok. 1,4 TWh brutto. Odpisy na aktywach węglowych obniżają jednak wyniki spółki.

Marek Kasicki. wiceprezes zarządu Energa SA ds. finansowych

Rok w cieniu drożejących uprawień do emisji CO2

W 2019 roku Grupa Energa osiągnęła poziom EBITDA na poziomie 2,04 mld zł i przychodów, które wyniosły ponad 12 mld zł. Łącznie na inwestycje w 2019 roku Grupa Energa przeznaczyła 1,57 mld zł. Spółka chwali się, że takie wyniki udało się osiągnąć mimo wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 o 59 procent i cen zielonych certyfikatów o 33 procent.

Wynik netto Grupy Energa, wynoszący minus miliard złotych, znalazł się pod presją zdarzeń jednorazowych o charakterze księgowym, m.in. odpisów aktualizujących wartość posiadanych akcji i udziałów w PGG SA i Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. Zysk netto Grupy, wyłączając dokonane odpisy, wyniósł ponad 300 mln zł.

Grupa Energa opublikowała również szacunkowe wyniki po pierwszym kwartale 2020 roku. Spółka wypracowała EBITDA na poziomie 570 mln zł, o trzy procent wyższym w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Przychody wyniosły 3,29 mld zł, co oznacza wzrost o 11 procent w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku. – Wyniki te zostały wypracowane m.in. pomimo wpływu pandemii koronawirusa na gospodarkę krajową i globalną w drugiej połowie marca, niesprzyjających warunków hydrologicznych, które odbijały się na wolumenach produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz niższej marży na dystrybucji ze stratami sieciowymi – powiedział na konferencji prasowej wiceprezes Energi Marek Kasicki.

Jednocześnie wolumeny dystrybucji (5694 GWh) i sprzedaży (4922 GWh) energii elektrycznej rok do roku utrzymały się na porównywalnych poziomach. Różnice wyniosły odpowiednio ok. -2,0 i ok. -0,9 procent w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku.

Orlen przejmuje Energę

Najważniejszym wydarzeniem dla Grupy Energa w minionym roku było ogłoszenie przez PKN ORLEN w grudniu wezwania na wykup wszystkich akcji spółki Energi . W wyniku tej transakcji 30 kwietnia 2020 roku PKN Orlen nabył 80,01 procent. akcji Grupy Energa, co przekłada się na prawo do wykonywania 85,20 procent głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

– PKN Orlen swoją strategię rozwojową opiera jednoznacznie na źródłach wytwórczych nisko- i zeroemisyjnych, co koresponduje z dotychczasową działalnością Grupy Energa w sektorze OZE i daje silną podstawę do korzystnych synergii biznesowych. Tak ukierunkowana strategia pozwoli też sprawnie funkcjonować na rynku silnie kształtowanym przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej – podaje spółka, podsumowując wyniki 2019 roku i pierwszego kwartału 2020 roku.

Rok ważnych decyzji inwestycyjnych

W lutym 2020 roku Energa wspólnie z drugim inwestorem projektu budowy Elektrowni Ostrołęka C, spółką Enea, podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu finansowania inwestycji w celu przeprowadzenia dodatkowych analiz, w szczególności pod kątem parametrów techniczno-technologicznych, ekonomicznych, organizacyjno-prawnych oraz finansowych projektu. Analizy wstępnie zakończyć się miały siódmego maja, inwestorzy zdecydowali jednak o ich wydłużeniu na czas ok. miesiąca.

W 2019 roku Energa Operator, przeznaczyła 1,3 mld zł na inwestycje w modernizację sieci elektroenergetycznej, a także rozbudowę sieci pod kątem przyłączania nowych odbiorców i wytwórców.
Energa Operator prawie dwukrotnie zwiększyła łączną długość linii kablowych biegnących przez tereny leśne i zadrzewione – w 2019 roku powstało ich prawie 128 km (wzrost o 227 procent rok do roku). – To działanie kluczowe z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – okablowanie prowadzone w ziemi nie jest zagrożone gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, w przeciwieństwie do linii napowietrznych narażonych na zerwanie – argumentuje Energa.

Węgiel w dół, OZE w górę

W 2019 roku Grupa Energa kontynuowała też inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE). Trwały prace na Farmie Wiatrowej Przykona, o mocy zainstalowanej ok. 31 MW, której testy rozruchowe przeprowadzono w pierwszym kwartale 2020 roku. Formalne zakończenie budowy planowane jest na drugi kwartał tego roku. Inwestycja wzięła również udział w aukcji rynku mocy, kontraktując na lata 2020-2035 wolumen ok. 1,2 TWh. Spółka Energa OZE uzyskała też pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączeniowe dla kolejnego aktywa wytwórczego planowanego w Przykonie – farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej 19,8 MW.

W 2019 roku sektora wytwarzania odnotował wzrost produkcji z OZE o 15 procent rok do roku głównie za sprawą wzrostów generacji z wiatru i biomasy. Spadek generacji w elektrowniach wodnych wynikał z warunków hydrologicznych na przestrzeni ubiegłego roku. Z uwagi na niższą o 19 procent produkcję energii z węgla, udziału generacji z OZE w całkowitej produkcji energii wzrósł z 31 do 38 procent.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii.

Wolumen sprzedanej w 2019 roku energii elektrycznej wynosił 19,7 TWh, co stanowi wynik porównywalny z rokiem poprzedzającym.

Grupa Energa w obszarze elektromobilności pod koniec 2019 roku zainstalowała łącznie 40 stacji ładowania, w tym 12 stacji szybkiego ładowania. Obecnie infrastruktura Grupy Energa w tym obszarze obejmuje 43 stacje ładowania. Większość z nich skupiona jest na Pomorzu (woj. pomorskie i zachodniopomorskie), ale obiekty Energi znajdują się m.in. również na Kujawach, Warmi i Mazurach oraz we wschodniej Wielkopolsce.

Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Dodatek energetyczny, czyli alternatywa do rekompensat cen energii (ANALIZA)