Trwają konsultacje publiczne projektu Krajowego Programu Kolejowego

17 lipca 2015, 12:00 Infrastruktura

Do 11 sierpnia 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

Konsultacje mają charakter otwarty. Zainteresowani mogą przekazywać opinie, stanowiska, uwagi i sugestie do dokumentu. Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej MIiR.

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku stanowi odpowiedź na wyzwania związane z przyjęciem przez Unię Europejską oraz Polskę ambitnych celów w zakresie infrastruktury kolejowej i zapewnienia dzięki niej zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

KPK określa zadania inwestycyjne obejmujące infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Program zakłada maksymalne wykorzystanie środków UE na sfinansowanie projektów w ramach: Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Oprócz środków unijnych, na sfinansowanie programu zostaną przeznaczone także środki własne PKP PLK SA oraz publiczne środki krajowe.

Główny cel KPK obejmuje wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Przyjęty cel główny wynika bezpośrednio z zapisów „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” w zakresie dotyczącym transportu kolejowego. Cele szczegółowe obejmują: wzmocnienie efektywności transportu kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego oraz poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych.