PKEE apeluje o zwiększenie środków na transformację energetyczną

15 lipca 2021, 11:30 Alert

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) podał, że z zadowoleniem przyjął publikację pakietu „Fit for 55”, dostosowującego unijne prawodawstwo do zwiększonego celu redukcji emisji do co najmniej 55 procent w 2030 roku. – Polski sektor energetyczny uważa, że aby osiągnąć nowo przyjęte cele oraz znacząco przyśpieszyć dekarbonizację sektora wytwarzania energii i zapewnić sprawiedliwą transformację energetyczną, należy przyjąć nowe całościowe ramy regulacyjne – czytamy w stanowisku PKEE.

Żarówki. Fot. Pixabay
Żarówki. Fot. Pixabay

PKEE jednocześnie zwraca uwagę, że nowe przepisy nie mogą prowadzić do ryzyka braku zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła. Zdaniem komitetu, nowe unijne ramy regulacyjne powinny uwzględniać różne możliwości i regionalne uwarunkowania poszczególnych państw członkowskich.

Komitet podkreśla, że transformacja energetyczna Polski jest konieczna, jednakże będzie wymagała znaczących nakładów inwestycyjnych, które według szacunków PKEE osiągną poziom 136 mld euro w perspektywie 2030 roku. – Ta kwota czterokrotnie przekracza łączną kwotę obecnie dostępnych krajowych oraz unijnych środków na dekarbonizację polskiej gospodarki i dlatego konieczne będzie dodatkowe wsparcie finansowe, by osiągnąć ambitne cele redukcyjne. Członkowie PKEE z zadowoleniem przyjmują zapowiedź Komisji Europejskiej mówiącą o przekierowaniu wszystkich przychodów z aukcji na działania związane z klimatem. Może to bowiem pomóc w przydzielaniu większych zasobów z budżetów państwowych na wdrażanie zwiększonych celów unijnych. Jednakże zwracamy uwagę, iż takie zasoby krajowe i tak nie będą wystarczające do sfinansowania całego kosztu realizacji nowych celów klimatycznych – pisze PKEE.

Zdaniem komitetu, Fundusz Modernizacyjny należy znacząco zwiększyć, proporcjonalnie do nowych celów klimatycznych. – Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zwiększenia Funduszu Modernizacyjnego jest pochodną wprowadzenia osobnego systemu handlu emisjami dla sektora budynków i transportu drogowego. Niemniej, pozostaje niepewnym czy proponowane zwiększenie Funduszu Modernizacyjnego będzie proporcjonalne do nowych celów klimatycznych oraz potrzeb i kosztów związanych z modernizacją sektora energetycznego, przemysłu, transportu oraz sektora budowlanego. Ponadto, PKEE żałuje, iż Komisja Europejska nie zdecydowała się na wykorzystanie nadwyżki uprawnień przeniesionych do MSR oraz skierowanie ich do Funduszu Modernizacyjnego. Proponowany przez PKEE transfer uprawnień z MSR zasilający Fundusz Modernizacyjny nie miałby wpływu na krajowe przydziały uprawnień, a w konsekwencji na ich cenę – czytamy w stanowisku.

PKEE podkreśla, że rewizja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej powinna ułatwiać elektryfikację i w pełni wykorzystać potencjał kogeneracji, technologii, która może w ogromnym stopniu przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. – Elektrociepłownie oparte na źródłach niskoemisyjnych powinny znacząco przyczynić się do tworzenia efektywnych systemów dostarczających czyste ciepło sieciowe – zaznacza komitet.

Nowa propozycja wprowadzenia normy emisyjności dla wysokosprawnej kogeneracji na poziomie 270gCO2 na 1 kWh oraz nowe zaostrzone kryteria dla efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych, które mają obowiązywać od 2026 roku są zdecydowanie zbyt daleko idące dla państw członkowskich z regionu Europy Środkowowschodniej. PKEE z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję Europejską roli zasilanych gazem ziemnym układów CHP zastępujących jednostki węglowe w ramach procesu wycofywania się ze spalania węgla. Jednostki CHP zasilane gazem ziemnym pozostają jedyną realną alternatywą w okresie przejściowym. Niezwykle ważne jest to, aby zabezpieczyć odpowiedni moment wejścia w życie nowych przepisów celem zapewnienia stabilności ekonomicznej obecnie prowadzonych inwestycji.

Zdaniem PKEE, wprowadzanie wszelkich zmian w zakresie opodatkowania produktów energetycznych powinno wymagać stosowania zasady jednomyślności. Ich zdaniem, zasada ta powinna pozostać bez zmian w odniesieniu do przyjmowania nowej polityki podatkowej UE przez Radę.

Źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej

Morawiecki: 50 mld złotych możemy przeznaczyć na transformację energetyczną zamiast na import paliw kopalnych