PTPiREE: Kolejny krok na drodze do wdrożenia CSWI na detalicznym rynku energii

2 lutego 2016, 12:00 Alert
Linie elektroenergetyczne PGE

(Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał decyzję o zatwierdzeniu pięciu Operatorom Systemów Dystrybucyjnych (OSD), zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej  (PTPiREE), zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wprowadzających rozwiązania Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI). Zmiany te, wypracowane wspólnie w ramach PTPiREE, stanowią kolejny krok umożliwiający wdrożenie w Polsce Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii.

CSWI jest systemem wymiany danych oraz informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej między Operatorami Systemów Dystrybucyjnych oraz sprzedawcami i podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie (POB). System obejmie swoim zasięgiem 5 największych OSD w Polsce: Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator oraz TAURON Dystrybucja. CSWI umożliwia wymianę informacji oraz danych między jego użytkownikami na podstawie zestandaryzowanych komunikatów elektronicznych. Jednolity standard komunikacji ma w założeniu ułatwić i przyspieszyć komunikację między jego użytkownikami, co w konsekwencji przyczyni się do skrócenia realizacji procesów związanych m.in. ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej czy udostępnianiem danych pomiarowych.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na wybór dostawcy CSWI. Przed uruchomieniem postępowania wymagane jest jednak uzyskanie zgody UOKiK na wspólne działania pięciu OSD.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE Kart Aktualizacji IRiESD, PTPiREE w marcu br. zorganizuje seminarium nt. zapisanych w IRiESD zasad działania CSWI oraz możliwych działań przygotowawczych, które już teraz mogą być podjęte przez przyszłych użytkowników tego systemu